Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem

Image
Post it met de woorden back to work

Dit dossier bevat een dossier "Aan het werk houden en herinschakelen van arbeidsongeschikte werknemers – Socialezekerheidsregelgeving" van het overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem. (Versie bijgewerkt tot 30 juli 2015)

Dat platform werd opgericht bij wijze van structureel overlegkader voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem. Daaraan ligt het idee ten grondslag van een geïntegreerde aanpak, niet alleen tussen de betrokken socialezekerheidsinstellingen, maar ook met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en op termijn ook met andere overheidsinstellingen die bevoegd zijn voor de materie en die eraan willen deelnemen. De Nationale Arbeidsraad werd verzocht de werkzaamheden van het platform te coördineren.

Dit dossier bevat ook de in de Nationale Arbeidsraad gesloten adviezen over de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem.

Aan het werk houden en herinschakelen van arbeidsongeschikte werknemers – Socialezekerheidsregelgeving

Op basis van de bijdragen van de instellingen die tot nog toe aan het platform hebben meegewerkt (inventaris van de wetsbepalingen, studies en statistieken) en het vademecum van de maatregelen voor de inschakeling van gehandicapte werknemers in het arbeidsproces, dat eveneens is terug te vinden op de website van de Nationale Arbeidsraad (dossier "Handicap"), heeft de Nationale Arbeidsraad in samenwerking met de voornoemde instellingen een dossier opgesteld.

Advies van de Raad

Advies 1923 van 24.02.2015
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake uitkeringsverzekering en tewerkstelling

Advies 1984 van 07.06.2016
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet en voorontwerpen van koninklijke besluiten

Advies 2090 van 26.06.2018
Platform voor overleg tussen actoren die betrokken zijn bij het proces van vrijwillige terug-keer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet tot bevordering van de sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten

Advies 2099 van 25.09.2018
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem - Evaluatie en voorstellen in verband met de reglementering inzake re-integratie

Advies 2108 van 18.12.2018
Arbeidsdeal

Advies 2288 van 26.04.2022
Proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Federaal begrotingsakkoord 2022 – RIT 2.0

Advies 2311 van 19.07.2022
Proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers inzake invaliditeit – Ontwerpen van koninklijk besluit en voorontwerp van wet