Wie zijn we

Image
handen schudden om een akkoord te sluiten
 • Werkende leden voor de werknemersorganisaties

  • Dhr COPPENS Mario
  • Mvr DE PRETER Godelieve
  • Dhr DEBAENE Jean-Marie
  • Mvr NORGA Lieve
  • Mvr DELMEE Myriam
  • Mvr DOYEN Isabelle
  • Dhr FELLAHI Alexis
  • Dhr GERARD Maarten
  • Mvr RODAER Ingrid
  • Mvr ULENS Miranda
  • Dhr VALENTIN Olivier
  • Dhr VAN DEN BERGH Piet
  • Dhr VANNETELBOSCH Bart
 • Werkende leden voor de werkgeversorganisaties

  • Dhr BOTTERMAN Christiaan
  • Dhr DE GOLS Michaël
  • Mvr De RYCKE Eline
  • Mvr DEJONGHE Monica
  • Dhr DEMARREE Serge
  • Dhr LAENENS Koen
  • Dhr PARIZEL Jean-Charles
  • Dhr TIMMERMANS Pieter
  • Dhr VAN WALLEGHEM Philippe
  • Mvr VERMEERSCH Catherine
  • Dhr VERWILT Filip
  • Dhr VOCHTEN Jan
  • Dhr DEWEVRE Matthieu

De Nationale Arbeidsraad (NAR) werd opgericht bij wet van 29 mei 1952. De wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen heeft zijn samenstelling en werking gewijzigd.

De NAR is in de plaats gekomen van verschillende instellingen waarvan de oudste teruggaan tot het einde van de 19de eeuw, namelijk de Arbeidscommissie opgericht in 1886, de Nijverheids- en Arbeidsraden opgericht in 1887, de Hoge Arbeidsraad opgericht in 1892 en de Hoge Raad voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg opgericht in 1935. 

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog wordt een belangrijke plaats ingeruimd aan de vertegenwoordigers van de economische en sociale wereld; in 1948 wordt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven opgericht en in 1952 de Nationale Arbeidsraad als opvolger van de Algemene Paritaire Raad (eind 1944).

Samenstelling

Het voorzitterschap wordt bekleed door de heer Rudi DELARUE

De Nationale Arbeidsraad telt 26 werkende en 26 plaatsvervangende leden. Zij worden door de Koning benoemd voor een periode van 4 jaar; de mandaten zijn vernieuwbaar. De mandaten zijn gelijkelijk verdeeld tussen de werknemersorganisaties en de werkgeversorganisaties. Alleen de werkende leden zijn stemgerechtigd.

Bevoegheden

De wet van 29 mei 1952 geeft de NAR  de volgende bevoegdheden :

 • de eerste en belangrijkste bevoegdheid is het uitbrengen van adviezen of het formuleren van voorstellen betreffende sociale vraagstukken, aan de Belgische regering en/of parlement;
 • de tweede veeleer residuale bevoegdheid is het geven van adviezen over bevoegdheidsconflicten tussen paritaire comités.

Ingevolge de wet van 5 december 1968 is de NAR ook gemachtigd collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten voor het geheel van de economische bedrijvigheid of voor één van de bedrijfstakken.

Bovendien heeft de NAR krachtens diverse wetten de opdracht adviezen te geven of voorstellen te doen vooraleer de desbetreffende uitvoeringsbesluiten worden aangenomen; dat geldt zowel voor het individueel en collectief arbeidsrecht (arbeidsduur, arbeidsovereenkomsten, bescherming van het loon …) als voor het socialezekerheidsrecht (onderwerping aan de sociale zekerheid, begrip "loon waarop bijdragen verschuldigd zijn", pensioenen …).

Werking

De NAR is uit institutioneel oogpunt georganiseerd op drie niveaus, d.i. een plenaire raad, een dagelijks bestuur en commissies.

PLENAIRE RAAD

De NAR moet ten minste eenmaal per kwartaal in plenaire zitting samenkomen op uitnodiging van de voorzitter. In de praktijk heeft die plenaire zitting meestal elke eerste dinsdag van de maand plaats.

Op die zitting worden collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten en worden de adviezen en voorstellen aangenomen.

Voor het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten moet zowel van werkgevers als van werknemerszijde ten minste de helft van de leden aanwezig zijn. Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen worden gesloten door de organisaties die vertegenwoordigd zijn door minstens 90 % van de leden die de werkgevers vertegenwoordigen en minstens 90 % van de leden die de werknemers vertegenwoordigen.

De adviezen en voorstellen worden meestal met eenparigheid van stemmen aangenomen; wanneer dat niet het geval is, worden in de teksten de uiteenlopende standpunten opgenomen.

DAGELIJKS BESTUUR

De NAR stelt een dagelijks bestuur van 10 leden samen: de voorzitter, vier ondervoorzitters, vier andere leden die op paritaire basis door de Raad worden gekozen alsook de secretaris.

Het dagelijks bestuur heeft tot taak :

- de agenda van de vergaderingen van de Raad vast te stellen;
- de bespreking van de aan de Raad voor te leggen problemen voor te bereiden  en de onderzoeksprocedure voor te stellen;
- te zorgen voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad;
- de jaarlijkse begrotingsvoorstellen aan de Raad voor te leggen.

Het dagelijks bestuur komt iedere tweede woensdag van de maand samen.

De vier ondervoorzitters zijn op dit ogenblik :

Mvr ULENS Miranda (ABVV);
- Dhr 
VANNETELBOSCH Bart (ACV);
- Mvr DEJONGHE Monica (VBO);

- Dhr DEWEVRE Matthieu (UCM).

COMMISSIES

De eigenlijke werkzaamheden van de NAR gebeuren in commissies waarvan de opdrachten door het dagelijks bestuur worden bepaald. De werkende en plaatsvervangende leden van de Raad nemen aan de werkzaamheden van die commissies deel en kunnen zich laten bijstaan door deskundigen.

De volgende commissies zijn doorgaans constant werkzaam :

- commissie Ondernemingsraden (C.10);
- commissie Individuele Arbeidsverhoudingen (C.38);
- commissie Collectieve Arbeidsverhoudingen (C.44);
- commissie Sociale Zekerheid (C.51);
- commissie Internationale Arbeidsorganisatie (C.76).

Gezien de bevoegdheden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven worden er voor de bespreking van gemeenschappelijke problemen gemengde commissies opgericht; leden van de twee Raden en deskundigen nemen aan de werkzaamheden ervan deel.

SECRETARIAAT

Krachtens de wet van 29 mei 1952 is bij de Raad een Secretariaat opgericht voor de noodzakelijke logistieke steun. Dat secretariaat bestaat op dit ogenblik uit een veertigtal personen die door de Raad worden benoemd; de secretaris en de adjunct-secretaris worden door de Koning benoemd.

Het Secretariaat heeft een dubbele opdracht :

- zorgen voor de praktische werking van de instelling;
- voorzien in de documentatie die nuttig is voor de werkzaamheden van de Raad.

Het secretariaat stelt de notulen van de vergaderingen op, maakt de voorbereidende nota's, bereidt de ontwerpen van collectieve arbeidsovereenkomsten, adviezen en rapporten voor met het oog op de plenaire raadszittingen, vertaalt de teksten in twee landstalen (Frans en Nederlands) en zorgt voor griffie, drukkerij en personeelsbeheer.