Rol van de werknemers - Omzetting van Europese richtlijnen

Image
Mensen in gesprek rond een tafel

Dit dossier bevat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 tot omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2009/38/EG betreffende de Europese ondernemingsraden (herschikking) voor de materies waarvoor de sociale partners bevoegd zijn, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies tot regeling van de vigerende overeenkomsten die niet onder die richtlijn vallen, het begeleidende advies nr. 1.756, het rapport van de groep van deskundigen met een tabel van de Europese Commissie waarin voor elk soort van ondernemingsovereenkomst in het licht van een tijdslijn wordt aangegeven welke bepalingen in acht moeten worden genomen (artikel 14 – Vigerende overeenkomsten – van richtlijn 2009/38/EG) alsook een artikel verschenen in "Orientations" © ed. Kluwer.

Dit dossier bevat ook de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap, de begeleidende adviezen nr. 1.492 en nr. 1.590 alsook een artikel verschenen in "Orientations" over de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 © ed. Kluwer.

Dit dossier bevat ten slotte de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen en het begeleidende advies nr. 1.634.

Cao nr. 101 van 21.12.2010 - Advies 1756 van 21.12.2010
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010 betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie

Cao nr. 62 quinquies van 21.12.2010 - Advies 1756 van 21.12.2010
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 betreffende de instelling van een europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 62 bis van 6 oktober 1998, nr. 62 ter van 6 oktober 2004 en nr. 62 quater van 30 januari 2007
Cao nr. 62 van 06.02.1996 (gecoördineerde versie) - Advies 1141 van 06.02.1996

Cao nr. 84 van 06.10.2004 (gecoördineerde versie) - Advies 1492 van 11.10.2004
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 van 6 oktober 2004 betreffende de rol van de werknemers in de europes vennootschap gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 bis van 21 december 2010
cao nr 84  -  cao nr 84 bis

Cao nr. 88 van 30.01.2007 (gecoördineerde versie) - Advies 1590 van 30.01.2007
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 van 30 januari 2007 betreffende de rol van de werknemers in de europese cooperatieve vennootschap, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 bis van 21 december 2010
cao nr 88   -   cao nr 88 bis

Cao nr. 94 van 29.04.2008 (gecoördineerde versie) - Advies 1634 van 29.04.2008
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008 betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen

Rapport van de groep van deskundigen (EN)
"Omzetting van de herschikkingsrichtlijn 2009/38/EG over de Europese ondernemingsraad”. Zie bladzijde 57, tabel waarin voor elk soort van gesloten akkoorden de na te leven bepalingen worden aangegeven in het licht van een tijdslijn..

Artikels

Patricia de Fays, "La CCT n° 88 : Implication des travailleurs dans la société coopérative européenne", Orientations, juni 2007, blz. 1

Patricia de Fays, "Les CCT n° 101 et 62 quinquies : Information et consultation des travailleurs dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire", Orientations, mei 2011, blz. 21

© ed. Kluwer. Copyright op die documenten. Reproductie striks verboden.