Outplacement

Image
Wereldkaart met werknemers die worden verplaatst

Dit dossier bevat een nota met een korte verduidelijking over de verschillende regelingen inzake outplacement vanaf 1 janiari 2014, de gecoördineerde versie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis, een methodologische nota met een toelichting bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis, de adviezen 1410 en 1617 en ten slotte een aantal schema's, voor een betere visualisering van de duur en de fasering van de outplacementbegeleiding alsook van de procedure voor het aanbod en het verkrijgen van de outplacementbegeleiding.

De wet van 26 december 2013 heeft belangrijke wijzigingen inzake outplacement doorgevoerd met inwerktreding op 1 januari 2014.

Hieronder wordt een nota opgenomen die alleen tot doel heeft om de verschillende regelingen inzake outplacement te verduidelijken. De werkzaamheden binnen de Raad wat betreft de mogelijke implicaties van deze wijzigingen voor de cao's nrs. 82 en 51 van de Raad zijn nog niet afgerond.

Nota – De verschillende regelingen inzake outplacement vanaf 1 januari 2014

Cao 82 van 10.07.2002 (gecoördineerde versie met links naar de desbetreffende schéma's)
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007
cao nr 82   -   cao nr 82 bis

Advies 1617 van 17.07.2007
Uitvoering van het generatiepact en het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 - Outplacement

Advies 1410 van 10.07.2002
Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, hoofdstuk V

Methodologische nota bij de cao nr. 82 bis (1 december 2007)

Schema's