Mobiliteit

Image
Een wagen, een bus, een fiets en een trein

Dit dossier bevat de cao's, adviezen, aanbevelingen, rapporten en nota’s betreffende:

  • De financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers, de prijs van treinkaarten en het tariefbeleid van de NMBS
  • De Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer
  • Het Platform “Kostprijs van het woon-werkverkeer in België”
  • Het mobiliteitsbudget
  • Het mobiliteitsbudget in de praktijk
  • De spoorvisie 2040 en interfederale MaaS-visie
  • Het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer
  • Openbaar vervoer

De financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers, de prijs van treinkaarten en het tariefbeleid van de NMBS

Interprofessioneel akkoord van 22 december 2008 (periode 2009-2010)

Cao nr. 19 octies van 20.02.2009

Advies 2060 van 28.11.2017
Openbaar vervoer “Waterbus Antwerpen” . Vraag om interpretatie van de cao nr. 19 octies

Cao nr. 19/9 van 23.04.2019

Cao 19/11 van 08.04.2024 

Advies 2415 van 08.04.2024
De negatieve gevolgen van de tariefaanpassing van de woon-werkabonnementen beperken

Advies 2416 van 08.04.2024
Werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer

Prijs van de treinkaarten
Advies 1720 van 26.01.2010 - Advies 1764 van 26.01.2011 - Advies 1834 van 18.12.2012 - Advies 1887 van 18.12.2013 - Advies 1967 van 26.01.2016 - Advies 2011 van 20.12.2016 - Advies 2074 van 29.01.2018 - Advies 2113 van 29.01.2019 - Advies 2150 van 17.12.2019 - Advies 2194 van 20.01.2021 - Advies 2273 van 26.01.2022 - Advies 2401 van 30.01.2024

Advies 1854 van 19.06.2013
Voorstel van meerjareninvesteringsplan van de NMBS-groep voor de periode 2013-2025

Advies 1921 van 21.01.2015
Nieuwe tarievenbeleid van de NMBS

Advies 1942 van 24.06.2015
Initiatiefadvies over de gevolgen van de plannen aangaande het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS voor het sociaal overleg

Advies 1968 van 26.01.2016
De NMBS-plannen voor gedifferentieerde tarieven in de spits- en de daluren: de sociale gesprekspartners lichten hun gezamenlijke standpunten nader toe

Advies 2084 van 23.05.2018
Krachtlijnen voor het beheerscontract 2018-2022 van de NMBS

Advies 2131 van 23.04.2019
De Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden

Advies 2222 van 29.06.2021
Naar nieuwe beheerscontracten voor de NMBS en Infrabel

Advies 2223 van 29.06.2021
Van de flexibele abonnementen van de NMBS voor het woon-werkverkeer een succes maken

Advies 2274 van 26.01.2021
Flexibele abonnementen: hefboom voor meer woon-werkverkeer per trein

Advies 2307 van 12.07.2022
De ontwerpen van beheerscontracten en van meerjareninvesteringsplannen voor de NMBS en Infrabel

Aanbeveling 27 van 23.04.2019
Aanbeveling aan de paritaire comités en aan de ondernemingen naar aanleiding van de akkoorden van 23 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad

De Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer

Advies 1754 van 21.12.2010
Vier ontwerpteksten betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers

Advies 1894 van 25.02.2014
Evaluatie van de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2011 en de voorgestelde verbeteringen voor 2014

Advies 1904 van 25.03.2014
Wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers

Advies 1986 van 19.07.2016
Advies met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017

Advies 2024 van 21.03.2017
Federale diagnostiek woon-werkverkeer: verbetering van het ontwerp van vragenlijst 2017 en algemene aanbevelingen

Advies 2133 van 28.05.2019
Editie 2020 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

Advies 2157 van 19.02.2020
Federale diagnostiek woon-werkverkeer:

Advies 2217 van 11.05.2021
Editie 2021 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer: ontwerp van vragenlijst voor de editie 2020 en ontwerp van kb

Advies 2413 van 27.03.2024
Editie 2024 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

Advies 2417 van 17.04.2024
Advies betreffende de verstrekking van inlichtingen uit de databank inzake woon-werkverkeer

Platform “Kostprijs van het woon-werkverkeer in België

Document CRB-CCE 2016-2150 van 23.09.2016
Inventaris van de secretariaten met informatie en cijfergegevens die beschikbaar zijn om de huidige kostprijs van het woon-werkverkeer in België te berekenen

Document CRB 2016-2595 van 19.12.2016
Vaststellingen m.b.t. de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector

Documentatienota (CRB 2017-1653) van 04-07-2017
Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België

Mobiliteitsbudget

Advies 2030 van 07.04.2017
Mobiliteitsbudget

Advies 2075 van 21.02.2018
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

Advies 2094 van 24.07.2018
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit / RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten / mobiliteitsvergoeding

Advies 2095 van 25.09.2018
Invoering van een mobiliteitsbudget en de aangepaste regeling voor de mobiliteitsvergoeding

Advies 2121 van 26.02.2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit - RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten - Mobiliteitsbudget

Advies 2239 van 28.09.2021
Advies over het voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit

Wet van 17 maart 2019
Wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget

Koninklijk besluit van 21 maart 2019
Koninklijk besluit van 21 maart 2019 tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget

Koninklijk besluit van 2 mei 2019
Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit van 11 juni 2019
Koninklijk besluit van 11 juni 2019 tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip ″ gemiddeld dagloon ″ wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht

Koninklijk besluit van 17 juli 2019
Koninklijk besluit van 17 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten

Mobiliteitsbudget in de praktijk

mobiliteitsbudget.be

Spoorvisie 2040 en interfederale MaaS-visie

Advies 2259 van 21.12.2021
“De basisprincipes voor de spoorvisie 2040”

Advies 2279 van 09.03.2022
Ontwerp van spoorvisie 2040

Advies 2285 van 06.04.2022
Het uitwerken van een interfederale MaaS-visie

Het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer 

Cao nr. 164 van 24.01.2023 

Advies 2056 van 24.10.2017
Kilometervergoeding toegekend voor verplaatsingen per fiets – Vrijstelling van sociale bijdragen in het kader van woon-werkverkeer

Advies 2094 van 24.07.2018
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, §2 van het RSZ-uitvoeringsbesluit / RSZ-vrijstelling voor verplaatsingskosten / mobiliteitsvergoeding 

Advies 2343 van 24.01.2023
Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer bevorderen 

Advies 2351 van 24.01.2023
Promotie van de fiets in het woon-werkverkeer

Advies 2377 van 20.09.2023
De CRB en de NAR roepen op om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen

Aanbeveling nr. 19 van 09.11.2005
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de fietsvergoeding

Aanbeveling nr. 27 van 23.04.2019
Aanbeveling aan de paritaire comités en aan de ondernemingen naar aanleiding van de akkoorden van 1 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad

Rapport 126 van 17.05.2022
Tussentijds verslag over de promotie van de fiets voor het woon-werkverkeer

Rapport 129 van 25.10.2022
Eindrapport over fietsgebruik voor het woon-werkverkeer 

Checklist  inzake de veiligheid en het welzijn van de werknemer-fietsgebruiker

Openbaar vervoer

Advies 2376 van 20.09.2023
Het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen