Inclusieve arbeidsmarkten

Image
Mensen hand in hand

Dit dossier bevat de Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten, die de Europese sociale partners op 25 maart 2010 hebben gesloten, alsook de documenten ter uitvoering van die kaderovereenkomst (aanbeveling nr. 22, rapporten nr. 81, nr. 83 en nr. 87, bijdragen van de sectoren en de gewestelijke overlegorganen). Het bevat ook de handelingen van het colloquium dat op 22 oktober 2010 over datzelfde thema in de Nationale Arbeidsraad werd georganiseerd.

Kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten
 
In het kader van de uitvoering van die overeenkomst heeft de Raad de volgende teksten aangenomen:

Rapport 87 van 15.07.2014
Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten – Eindevaluatie van de Belgische sociale partners

Rapport 83 van 28.05.2013
Derde tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

Rapport 81 van 23.05.2012
Tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten; de bijdragen van de sectoren en de gewestelijke overlegorganen zijn als bijlage bij het rapport gevoegd

Aanbeveling 22 van 25.05.2011
Aanbeveling aan de sectoren en de gewestelijke overlegorganen met het oog op de omzetting van de europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

Andere documenten in verband met de inclusieve arbeidsmarkten

Colloquium: de inclusieve arbeidsmarkten: van theorie naar praktijk

In het kader van het Belgische voorzitterschap heeft de Nationale Arbeidsraad in samenwerking met de vzw Pour la Solidarité op 22 oktober 2010 een colloquium georganiseerd over de inclusieve arbeidsmarkten.

Dat colloquium was tweeledig van opzet. In een eerste – meer theoretische – gedeelte, over het Europese kaderakkoord dat op 25 maart 2010 werd gesloten, werd recht gedaan aan de rol van de Europese en nationale sociale partners bij het inschakelen van sociaal kwetsbare personen op de arbeidsmarkt. Ook andere essentiële actoren van de sociale structuur, zoals de Koning Boudewijnstichting en de Dienst Armoedebestrijding, hebben hun ervaringen meegedeeld.

In het tweede gedeelte van het colloquium werd ingegaan op een pragmatischere aanpak van de inclusieve arbeidsmarkten, de hinderpalen en de projecten om die hinderpalen uit de weg te ruimen. Concreet zijn er een aantal benaderingswijzen voorgesteld voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus. Zo is achtereenvolgens de aanpak op sector-, ondernemings- en verenigingsniveau aan bod gekomen.
 

Programma :

Interventie van Jean-Paul DELCROIX, Secretaris van de Nationale Arbeidsraad  -  Inleiding

Presentatie van Mevrouw Dalila GHAILANI, Observatoire Social Européen (OSE) - Werkgelegenheid en armoede: rol van de sociale partners in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Presentatie van Mevrouw Juliane BIR, EVV en mevrouw Rebekah SMITH, Businesseurope

Presentatie van Mevrouw Valérie JADOUL, Algemeen Belgisch Vakverbond - Belgische intersectorale benadering van het kaderakkoord, ondernomen acties en aan de gang zijnde acties

Presentatie van Mevrouw Sophie GALAND - Ervaring en zienswijze van het Steunpunt tot bestrijding van armoede met betrekking tot de inclusieve arbeidsmarkten

Presentatie van Mevrouw Stefanie BIESMANS - Ervaring en zienswijze van de Koning Boudewijnstichting met betrekking tot de inclusieve arbeidsmarkten

Rol van verschillende actoren van het maatschappelijke middenveld bij het ontwikkelen en in praktijk brengen van een kader ter bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt
 
Presentatie van de heer Laurent GALL - Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de voedingssector

Presentatie van de Heer Bruno VANDENWIJNGAERT - Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector

Presentatie van de Heer Benoît VAN GRIEKEN, Randstad (houder van het Label Gelijkheid Diversiteit) - Meerwaarde van diversiteitsprojecten

Presentatie van de Heer Philippe HEINEN, vzw "Lire et écrire" - Insluiting door middel van opleiding

Presentatie van Mevrouw Elise JACQUEMIN, vzw "Miroir Vagabond" (winnaar van de federale prijs armoedebestrijding 2010) - Insluiting van sociaaleconomisch en cultureel kwetsbare personen

Interview van de Heer Jean Degimbe, gepensioneerde hoge ambtenaar van de Europese Commissie - De Europese Unie: Welke toekomst voor de sociale dialoog ?

Brussel, 9 november 2010 :
Slotconferentie van de bewustmakingscampagne rond sociale bescherming en inclusie die tegelijk werd uitgevoerd in België, Roemenië en Bulgarije, met de steun van het Europese programma PROGRESS.