Handicap

Image
Meerdere mensen naast elkaar

Dossier dat door het Secretariaat van de NAR werd opgesteld in het kader van de tenuitvoerlegging van het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998, met een vademecum van de bestaande maatregelen inzake inschakeling van gehandicapte werknemers op de arbeidsmarkt. (Versie bijgewerkt tot 30 juli 2015)

Zie ook het dossier "Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem". Handicap

In principe zijn de openbare instellingen die belast zijn met de integratie van personen met een handicap en/of de stimulansen inzake tewerkstelling en beroepsopleiding voor die doelgroep enkel bevoegd voor de personen die gedomicilieerd zijn in het Gewest/de Gemeenschap waaronder die instellingen ressorteren. Er werden echter samenwerkingsakkoorden tussen de Gewesten/Gemeenschappen afgesloten, waardoor een persoon met een handicap (met inbegrip van zijn werkgever) maatregelen van een ander Gewest of een andere Gemeenschap kan genieten.

Relevante informatie kan worden ingewonnen bij de openbare instellingen die vermeld zijn onder de nuttige adressen (hoofdstuk XII).

Opgelet !
Sedert de laatste aanpassing van het vademecum is het Awiph (Waalse Gewest) het AViQ geworden. In het Vlaamse Gewest werden de maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de "maatwerkbedrijven" en de "maatwerkafdelingen" geschorst door een arrest van de Raad van State van 26 januari 2016.

De lezer kan het volledige vademecum selecteren of het hoofdstuk dat hij wil raadplegen.

Volledig vademecum

Hoofdstuk I - Verdeling van de bevoegdheden en administratieve organisatie

Hoofdstuk II - Definities

Hoofdstuk III - Begeleidingsmaatregelen met het oog op de inschakeling van gehandicapten in het gewone arbeidscircuit

Hoofdstuk IV - Maatregelen met het oog op een beroepsopleiding of om beroepservaring op te doen

Hoofdstuk V - Aanmoedigingsmaatregelen voor de tewerkstelling van gehandicapten in het gewone arbeidscircuit

Hoofdstuk VI - Aanmoedigingsmaatregelen voor het aan het werk houden of herinschakelen van werknemers die zich in een situatie van definitieve arbeidsongeschiktheid bevinden

Hoofdstuk VII - Maatregelen om de tewerkstelling als zelfstandige aan te moedigen

Hoofdstuk VIII - Maatregelen met het oog op de tewerkstelling in een beschermd milieu

Hoofdstuk IX - Maatregelen betreffende het behoud en de herinschakeling van de gehandicapten in het arbeidsproces in het raam van de regelgevingen inzake sociale zekerheid en sociale bijstand

Hoofdstuk X - Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk XI - Internationale instrumenten

Hoofdstuk XII - Nuttige adressen