Europa-2020-strategie

Image
Europese Vlag

Dit dossier bevat een link naar de website van de Europese Commissie met het geheel van de documentatie over de situatie van België in het kader van de Europa-2020-strategie.

Dit dossier bevat ook de gezamenlijke bijdrage van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aan het nationaal hervormingsprogramma (NHP) en de handelingen van de Europese conferentie van 17 september 2010 in het Egmontpaleis in Brussel over de rol van de sociale gesprekspartners en het maatschappelijk middenveld in de vaststelling, tenuitvoerlegging en opvolging van de Europa-2020-strategie.

Het bevat de verklaring die de voorzitters en secretarissen-generaal van de sociaaleconomische raden van de EU-lidstaten en het Europees Economisch en Sociaal Comité op 16 september 2010 tijdens hun jaarlijkse ontmoeting over hetzelfde onderwerp hebben aangenomen.

Het bevat ten slotte een link naar de activiteiten van de stuurgroep "Europa 2020" van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de gezamenlijke bijdrage NAR/CRB aan de werkzaamheden ervan.

Europa 2020 in België

De Europa-2020-strategie strekt ertoe vijf gezamenlijke doelstellingen inzake werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale inclusie en energie (alsook de strijd tegen de klimaatverandering) te bereiken tegen 2020. Die strategie wordt ten uitvoer gelegd door concrete acties zowel op Europees niveau als op het niveau van de lidstaten.

Op nationaal vlak werden aan iedere lidstaat nationale doelstellingen toegekend in de verschillende domeinen van de strategie en iedere lidstaat neemt maatregelen om de gestelde doelen te bereiken. Elk jaar wordt in het nationaal hervormingsprogramma (NHP) de stand van de tenuitvoerlegging van de strategie op nationaal vlak voorgesteld. Op basis van de NHP's richten de Europese instanties jaarlijks aanbevelingen aan de lidstaten. Naast die Europese opvolging is er ook een opvolging van het begrotingsbeleid en het macro-economisch beleid van de lidstaten..

Alle documentatie over de tenuitvoerlegging van de Europa-2020-strategie in België is beschikbaar op de volgende website:
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country

De Belgische sociale partners en de Europa-2020-strategie

De Europese Raad heeft meermaals gewezen op het feit dat het belangrijk is de sociale partners zowel op Europees als op nationaal niveau echt te betrekken bij de Europa-2020-strategie. Het Verdrag van Lissabon heeft bovendien de sleutelrol van het sociaal overleg en de raadpleging van de sociale partners bevestigd.

De sociale partners moeten dus een belangrijke rol spelen in de concrete tenuitvoerlegging van de Europa-2020-strategie in België. Dat komt vooral tot uiting in de bijdrage van de Raden aan het Nationaal Hervormingsprogramma, dat het instrument vormt voor de jaarlijkse opvolging en evaluatie van het nationale deel van de Europa-2020-strategie. De laatste bijdragen van de Raden, die bij het NHP werden gevoegd, beschrijven de maatregelen en de concrete initiatieven van de Belgische sociale partners in verband met de Europa-2020-strategie voor de actiegebieden waarvoor ze op federaal niveau bevoegd zijn.

  • Advies nr. 2031 - Nationaal hervormingsprogramma (NHP) 2017
  • Advies nr. 1980 - Nationaal Hervormingsprogramma 2016
  • Bijdrage van de Secretariaten van de CRB-NAR - EUROPA 2020 - NHP 2012: (03.2012)

Mandaat van het Europees Economisch en Sociaal Comté (EESC) voor de tenuitvoerlegging van de Europa-2020-strategie

Het EESC heeft van de Europese Raad een actieve rol gekregen in de tenuitvoerlegging van de Europa-2020-strategie. Om die rol te kunnen vervullen, heeft het EESC de stuurgroep Europa 2020 opgericht.
Zie de link:  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.europe-2020

Die stuurgroep moet de nationale sociaaleconomische raden en soortgelijke instellingen ertoe aanzetten actief deel te nemen aan de nationale programma's die betrekking hebben op de Europa-2020-strategie, met name de nationale hervormingsprogramma's (NHP's). Zo worden er vergaderingen van de stuurgroep, de nationale sociaaleconomische raden en soortgelijke organisaties georganiseerd om gezamenlijke initiatieven en verslagen over de Europa-2020-strategie voor te bereiden.

In het kader van die samenwerking wordt de Nationale Arbeidsraad regelmatig verzocht om samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bijdragen in verband met de Europa-2020-strategie op te stellen.

Zie de werkzaamheden van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven in verband met de Europa-2020-strategie.

Europese conferentie van 17 september 2010: Rol van de sociale gesprekspartners en het maatschappelijk middenveld in de nieuwe Europa-2020-strategie

De rol van de sociale gesprekspartners en het maatschappelijk middenveld in de vaststelling, tenuitvoerlegging en opvolging van de Europa-2020-strategie was het centrale thema van een conferentie die de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Europees Economisch en Sociaal Comité met de steun van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie hebben georganiseerd. Die conferentie vond plaats op vrijdag 17 september 2010 in het Egmontpaleis in Brussel.

Tijdens de conferentie werd bekeken welke grote veranderingen inzake bestuur gepaard gaan met het einde van de Lissabonstrategie en de instelling, vanaf 2011, van het nieuwe "Europees semester", waarin de nieuwe EU-2020-strategie voor groei en werkgelegenheid is ingebed. Die veranderingen werden voorgesteld en toegelicht door onder anderen de heer Vanackere, Belgisch vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, de heer Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en mevrouw Milquet, Belgisch vice-eersteminister en minister van Werk.

De conferentie heeft de belangrijkste actoren bijeengebracht die betrokken zijn bij de economische en sociale uitdagingen van de nieuwe EU-strategie, zowel op Europees als op nationaal niveau, namelijk de sociaaleconomische raden van de lidstaten, de sociale gesprekspartners, de leden van het EESC, de betrokken Belgische ministers, de Europese Commissie alsook vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de academische wereld.

Handelingen van de conferentie

  • Toespraak van de heer Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie + slides
  • Toespraak van mevrouw Milquet, Belgisch vice-eersteminister en minister van Werk
  • Toespraak van de heer Lorenzo Codogno, Italiaans ministerie van Economie en Financiën
  • Toespraak van de heer Tollet, Voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
  • Toespraak van de heer Rolin, Algemeen Secretaris van het ACV
  • Toespraak van mevrouw Claus, Adviseur van het Verbond van Belgische Ondernemingen

Deze conferentie werd voorafgegaan door de jaarlijkse ontmoeting van de voorzitters en secretarissen-generaal van de sociaaleconomische raden van de EU-lidstaten en het Europees Economisch en Sociaal Comité over hetzelfde onderwerp op 16 september 2010.

Tijdens die ontmoeting hebben de voorzitters en secretarissen-generaal een gezamenlijke verklaring aangenomen over de rol van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld in de Europa-2020-strategie.

Verklaring: NL - FR - EN


Percommuniqué
Conferentie in het Egmontpaleis op 17 september 2010 over de "Rol van de sociale gesprekspartners in de vaststelling, tenuitvoerlegging en opvolging van de Europa-2020-strategie"