Coronavirus - COVID-19

Image
Mensen die voorkomen dat covid hen infecteert

Dit dossier bevat de initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis.

Dit dossier bevat links naar websites van officiële instanties en naar websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad waar relevante en betrouwbare informatie terug te vinden is over de impact en de gevolgen van de COVID-19-crisis.

 
Initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis

Nationale Arbeidsraad   

Tabel - Coronacrisismaatregelen op federaal niveau – arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsaspecten

Verklaring van de sociale partners in verband met het coronavirus van 06.03.2020
De impact van het Covid19-virus op de arbeidswereld : oproep van de sociale partners

Cao nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020). De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.

Advies 2159 van 18.03.2020
Tijdelijke werkloosheid in het kader van de corona-crisis

Advies 2160 van 24.03.2020
Tijdelijke schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen 2020

Advies 2161 van 08.04.2020
Coronaviruscrisis – Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

Advies 2169 van 30.06.2020
Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie

Advies 2179 van 07.10.2020
COVID crisis - Uitvoering van het afsprakenkader van de groep van 10 van 13 juli 2020 en van het akkoord van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad van 11 september 2020

Cao nr. 103/5 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Cao nr. 148 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 23 november 2020, gepubliceerd in het BS van 15 januari 2021)

Advies 2186 van 24.11.2020
Coronaviruscrisis - Verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques

Advies 2187 van 02.12.2020
Voorontwerp van wet houdende invoering van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Advies 2195 van 26.01.2021
Omwille van de Covid-19-crisis verplicht gemaakt telewerk – Ad-hoc kader

Cao nr. 149 van 26.01.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

Advies 2199 van 05.02.2021
Invoering van omstandigheidsverlof voor vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19

Samen tegen corona, samen voor vaccinatie.
De werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben samen een affiche en visueel materiaal gemaakt om de vaccinatiecampagne te ondersteunen
Affiche - Toelichting - Perscommuniqué

Advies 2204 van 10.03.2021
COVID-19 – Diverse arbeidsrechtelijke maatregelen – Voorontwerp van wet

Advies 2208 van 23.03.2021
Vrijstelling van de verplichting tot betaling van een halve dag gewaarborgd dagloon teneinde de tijdelijke werkloosheid

Advies 2209 van 30.03.2021
Voorontwerp van wet met betrekking tot de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie

Advies 2210 van 30.03.2021
Wetsvoorstel teneinde het recht op toegang tot de tijdelijke werkloosheid uit te breiden tot al wie met een studentenarbeidsovereenkomst werkt

Advies 2211 van 30.03.2021
Wetsvoorstel tot ondersteuning van werkgevers in het kader van de COVID-19-pandemie bij het activeren en opleiden van de tijdelijke werkloze werknemers

Verklaring van de sociale partners van de NAR en de HRPBW van 07.05.2021

Advies 2226 van 29.06.2021
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Advies 2230 van 29.06.2021
Ontwerp van koninklijk besluit btreffende de corona-premie

Verklaring van de sociale partners van de  NAR en de HRPBW van 29.06.2021
Gemeenschappelijke verklaring betreffende het verbod van discriminatie van werknemers op basis van hun vaccinatiestatus voor COVID-19

Advies 2246 van 15.10.2021
Invoering van een vaccinatieverplichting tegen COVID-19 voor het zorgpersoneel

Cao nr. 160 van 19.11.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een Covid-19-test op basis van de Self Assesment Testing Tool

Advies 2253 van 30.11.2021
Invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een Covid-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool

Cao nr. 149/2 van 07.12.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

Advies 2258 van 07.12.2021
Verlenging van verschillende arbeidsrechtelijke maatregelen als gevolg van de COVID-19-pandemie

Advies 2269 van 21.12.2021
Verplichte vaccinatie van de gezondheidszorgbeoefenaars – Voorontwerp van wet

Groep van Tien   

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk   

Europese sociale partners   

Regionale sociaal-economische raden  

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE)

Brupartners.brussels - Economisch en Sociaal overleg (BRUPARTNERS)

 
Informatie op de websites van officiële instanties

België   

Over het coronavirus zelf (de verspreiding, reisadviezen, de effecten op de gezondheid en de voorzorgsmaatregelen): 

Over de regels van het arbeidsrecht en het welzijnsrecht:

Over het recht op klein verlet voor een vaccin tegen COVID-19

Over tijdelijke werkloosheid

Over de opvang van een kind

Over ‘social distancing’-verplichting

Over de gevolgen op de arbeidsmarkt

Over de economische gevolgen van COVID-19: informatie voor ondernemingen, consumenten en reizigers

Over uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ:

Over uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV tijdens de COVID-19-crisis

Over COVID-19 als beroepsziekte

Over COVID-19 en de verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer

Overzicht van COVID-19-maatregelen, ter ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid

Europa   

Europese Commissie   

Europese Raad   

Europees Parlement   

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)   

Eurogip   

Internationaal   

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)   

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)   

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)   

 
Informatie op de websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad

Vertegenwoordigers van de werknemers   

Vertegenwoordigers van de werkgevers