Aanvullende pensioenen

Image
generaties onder een boom, symbool van solidariteit

Dit dossier bevat de adviezen, de evaluatierapporten, de aanbevelingen en de cao die de Raad heeft uitgebracht in het kader van de geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen. 

Dit dossier bevat ook de adviezen inzake het afsprakenkader van 25 juni 2021 met betrekking tot de problematiek van de ZIV-bijdrage in relatie tot de kleine aanvullende pensioenen, met betrekking tot de administratieve problematiek van de kleine bedragen en de problematiek van de correcte inning van de ZIV-bijdrage.

Dit dossier bevat eveneens een advies en verdere werkzaamheden van de Raad met betrekking tot de problematiek van de verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of na ontbinding van een wettelijke samenwoning. In dit kader heeft de Raad een aantal hoorzittingen georganiseerd waarvoor verschillende deskundigen worden uitgenodigd. Hun bijdragen kunnen hieronder eveneens geconsulteerd worden.

Harmonisering statuut arbeider/bediende

Advies 1893 van 12.02.2014
Voorontwerp van wet tot instelling van een wettelijk kader voor de geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen

Rapport 97 van 07.06.2016
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4 §2 van de WAP - Evaluatie

Rapport 110 van 26.06.2018
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP - Evaluatie

Advies 2131 van 23.04.2019
Advies betreffende de in de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden

Aanbeveling 27 van 23.04.2019
Aanbeveling aan de paritaire comités en aan de ondernemingen naar aanleiding van de akkoorden van 1 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad

Advies 2155 van 17.12.2019
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Toepassing van de wet van 5 mei 2014 - Interpretatieproblemen

Rapport 117 van 26.05.2020 (PDF)  -  Rapport 117 van 26.05.2020 (Word)
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP – Evaluatie

Advies 2237 van 15.07.2021
Afsprakenkader van 25 juni 2021 – Uitvoering

Aanbeveling 29 van 15.07.2021
Aanbeveling betreffende de harmonisering van het statuut arbeider/bediende inzake aanvullende pensioenen naar aanleiding van het afsprakenkader van 25 juni 2021

Cao nr. 158 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot toewijzing van een deel van de loonmarge aan het wegwerken van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 september 2021, gepubliceerd in het BS van 4 oktober 2021)

Rapport 127 van 28.06.2022 (PDF) - Rapport 127 van 28.06.2022 (Word)
Harmonisering statuut arbeider/bediende – Aanvullende pensioenen – Art. 14/4, § 2 van de WAP – Evaluatie

Cao nr. 163 van 24.01.2023
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een kader gericht op de harmonisering van de aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden in sectoren met meerdere spiegel-paritairecomites en de onder hen ressorterende ondernemingen

Advies 2346 van 24.01.2023
Aanvullende pensioenen – Harmonisering statuut arbeider-bediende – Sectoren met meerdere spiegel-paritairecomités en de onder hen ressorterende ondernemingen
 

Uitvoering van het afsprakenkader van 25 juni 2021 (problematiek van de ZIV-bijdrage en administratieve problematiek van de kleine bedragen)


Advies 2237 van 15.07.2021
Afsprakenkader van 25 juni 2021 – Uitvoering

Advies 2282 van 29.03.2022
Aanvullende pensioenen - Opvolging van het afsprakenkader van 25 juni 2021
 

Verdeling van de aanvullende pensioenrechten

Advies 2173 van 14.07.2020
Wetsvoorstel – Verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of na beëindiging van de wettelijke samenwoning

Hoorzitting van 01.10.2020

  • De heer P. Roels - Docent pensioenrecht (KU Leuven) en algemeen directeur van PROcrea Consulting

Presentatie - Uittreksel uit de notulen

  • Mevrouw L. Sommerijns - Docente pensioenrecht (KU Leuven) - Vennote van Tilia Law

Uittreksel uit de notulen

  • Mevrouw A. Stans - Adviseur-generaal reglementering personenbelasting (FOD Financiën)

Uittreksel uit de notulen

  • De heer S. Janssen - Algemeen Directeur van Sigedis

Presentatie - Uittreksel uit de notulen

Hoorzitting van 09.10.2020

  • Mevrouw A. Thiry - Vennote bij Nexyan

Presentatie - Uittreksel uit de notulen

  • De heer Y. Stevens - Professor pensioenrecht (KU Leuven)

Presentatie - Uittreksel uit de notulen

  • Mevrouw E. Alofs - Directeur van de Master of Laws in het notariaat (VUB)

Presentatie - Uittreksel uit de notulen

  • De heer P.-J. De Decker - Notaris

Presentatie - Uittreksel uit de notulen