Afsprakenkader van 6 april 2023 - Inzake eindeloopbaan

Image
Een hand dat een document tekent

De NAR geeft uitvoering aan het cao-gedeelte van het afsprakenkader van 6 april 2023 inzake eindeloopbaan


Tijdens zijn plenaire raadszitting van 30 mei 2023 heeft de Raad het cao-gedeelte uitgevoerd van het afsprakenkader dat op 6 april 2023 in de groep van Tien werd gesloten over verschillende thema's. 

In dit kader heeft de Raad meerdere collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten inzake eindeloopbaan. In het advies nr. 2.367 wordt geschetst hoe de Raad hiervoor te werk is gegaan. 

Die collectieve arbeidsovereenkomsten zijn van toepassing voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, behalve de twee collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de toekenning van de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, die samen een periode van drieënhalf jaar bestrijken die afloopt op 31 december 2026.

Met het oog op het versnellen van de registratie en de algemeenverbindendverklaring van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten wanneer een initiatief van de sectoren vereist is, zijn modellen van sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten van de FOD Werkgelegenheid beschikbaar op de website van de Nationale Arbeidsraad. Het gebruik van deze modellen is echter facultatief.