Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 2135 van 28.05.2019
Ontwerp van koninklijk besluit - Gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2013/59/Euratom - De opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen

ADVIES 2134 van 28.05.2019
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure

RAPPORT 113 van 28.05.2019
Tweede rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

ADVIES 2133 van 28.05.2019
Editie 2020 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

ADVIES 2132 van 23.04.2019
Sluitingswet van 26 juni 2002 – Wijziging van de Cao nr. 32 bis

ADVIES 2131 van 23.04.2019
Advies betreffende de in de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden

ADVIES 2130 van 23.04.2019
Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen

ADVIES 2129 van 23.04.2019
Welvaartsvastheid 2019-2020

AANBEVELING 27 van 23.04.2019
Aanbeveling aan de paritaire comités en aan de ondernemingen naar aanleiding van de akkoorden van 1 april 2019 gesloten in de Nationale ArbeidsraadPilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk in de ondernemingen Start van de tweede cyclus op 1 juni 2019

De tweede cyclus voor de indiening van subsidieaanvragen in het kader van de pilootprojecten om de burn-outproblematiek in de ondernemingen aan te pakken, gaat van start op 1 juni 2019.

Ter herinnering, die pilootprojecten zijn een initiatief van de sociale partners dat tot stand kwam in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 en in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ze zijn bedoeld om een operationele aanpak uit te werken die is aangepast aan de arbeidswereld, die met verschillende aspecten rekening houdt om de primaire preventie te ontwikkelen en zo het optreden van burn-out te vermijden, door performante en werkbare arbeidsorganisaties aan te moedigen die de motivatie van de werknemers kunnen bevorderen en versterken.

Vanaf 1 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 kunnen ondernemingen en sectoren online subsidieaanvragen indienen via de website van de Nationale Arbeidsraad of via de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Informatie over dit initiatief en de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie, alsook de twee formulieren die nodig zijn voor de indiening van de subsidieaanvragen, zijn terug te vinden op de website van de Nationale Arbeidsraad.

Perscommuniqué van : 20.05.2019


 

 

 

 

 

 

 

CAO nr. 143 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

CAO nr. 142 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 141 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 140 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021 en 2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan wor-den toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

CAO nr. 139 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 138 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2021, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 137 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

CAO nr. 136 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering

CAO nr. 135 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019-2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 134 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering, voor 2019 en 2020, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 133 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen

CAO nr. 132 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

CAO nr. 131 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, op Interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 130 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 129 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende vrijwillige overuren

CAO nr. 19/9 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst
betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers

CAO nr. 32/7 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van ac-tiva na faillissement

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Dossier Brugpensioen / SWT aangepast op 23.04.2019

Perscommuniqué van : 28.05.2019 (NAR)

Perscommuniqué van : 20.05.2019 (BURN-OUT)

Perscommuniqué van : 23.04.2019 (NAR)

Perscommuniqué van : 23.04.2019 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 29.01.2019 (NAR/CRB)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011