Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 2158 van 19.02.2020
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - Opvolgingsindicatoren en ambitieniveau

ADVIES 2157 van 19.02.2020
Federale diagnostiek woon-werkverkeer: ontwerp van vragenlijst voor de editie 2020 en ontwerp van kb

ADVIES 2156 van 18.02.2020
Loonkloof tussen mannen en vrouwen – Wetsvoorstellen

VERKLARING nr. 1 van 22.01.2020
Sociale partners pleiten voor betere regelgeving

ADVIES 2155 van 17.12.2019
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Toepassing van de wet van 5 mei 2014 - Interpretatieproblemen

ADVIES 2154 van 17.12.2019
Wetsvoorstellen met betrekking tot het vaderschapsverlof en geboorteverlof

ADVIES 2153 van 17.12.2019
Wetsvoorstellen met betrekking tot het moederschapsverlof

ADVIES 2152 van 17.12.2019
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
- Werkgeversbijdragen voor 2020
- Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2020

ADVIES 2151 van 17.12.2019
Single permit : voor een centraal elektronisch platform voor werkgevers en buitenlandse werknemers

ADVIES 2150 van 17.12.2019
De prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2020

ADVIES 2149 van 17.12.2019
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Herstructureringen

AANBEVELING 28 van 17.12.2019
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Herstructureringen

 

meer 


 

 

Nieuwe tabellen Cao-bedragen. Deze bedragen zijn aangepast vanaf 1 maart 2020

 


 

Leidraad voor de uitwerking van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming
(Herziene versie 2020)

In het kader van de cao nr. 100 en de uitwerking door ondernemingen van een preventief alcohol- en drugsbeleid: nieuwe, herwerkte leidraad om de ondernemingen verder te ondersteunen bij de uitwerking van hun alcohol- en drugsbeleid, hen te motiveren om de overstap naar de tweede fase te maken of om hun beleid te evalueren.

   

CAO nr. 17/39 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

CAO nr. 46/24 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 146 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een suppletieve regeling bij toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling voor 2019 en 2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

CAO nr. 145 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2021 en 2022, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert

CAO nr. 144 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2019 en 2020, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comite ressorteert

 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Dossier Brugpensioen / SWT aangepast op 20.12.2019
Dossier
Welvaartsvastheid aangepast op 03.10.2019
Dossier
Mobiliteit aangepast op 17.09.2019
Dossier
Europese sociale dialoog : kaderovereenkomsten aangepast op 08.08.2019

Perscommuniqué van : 01.03.2020 (NAR) - Cao-bedragen

Perscommuniqué van : 19.02.2020 (NAR/CRB) - ADVIES 2158

Perscommuniqué van : 19.02.2020 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 18.02.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 13.02.2020 (NAR) - Voorzitterschap NAR

Perscommuniqué van : 28.01.2020 (NAR) - Alcohol- en drugsbeleid

Perscommuniqué van : 22.01.2020 (NAR/CRB)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011