Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

DOSSIER CORONAVIRUS - COVID-19

(aangepast op 25.09.2020)


ADVIES 2174 van 14.07.2020
Vaderschapsverlof en geboorteverlof - Wetsvoorstellen

ADVIES 2173 van 14.07.2020
Wetsvoorstel – Verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of na ontbinding wettelijke samenwoning

RAPPORT 120 van 14.07.2020
Rapport voor de periode van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020, uitgebracht door de Belgische rege-ring, overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Ar-beidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale ar-beidsnormen, 1976

RAPPORT 119 van 14.07.2020
Derde rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

RAPPORT 118 van 14.07.2020
Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie - Jaar 2019

ADVIES 2172 van 30.06.2020
Elektronische ecocheques – Opvolging en monitoring

ADVIES 2171 van 30.06.2020
Wetsvoorstel teneinde de resterende bedragen bij niet-gebruik van maaltijd- en ecocheques door te storten aan de Belgische Federatie van Voedselbanken

ADVIES 2170 van 30.06.2020
IPA 2017-2018 – Een innovatieve arbeidsorganisatie

ADVIES 2169 van 30.06.2020
Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie

ADVIES 2168 van 30.06.2020
IAO - Voorlegging aan het parlement van Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk en bijbehorende aanbeveling nr. 206, in juni 2019 aangenomen in de Internationale Arbeidsconferentie

CAO nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020)
De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.

CAO nr. 17/39 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

CAO nr. 46/24 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 146 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een suppletieve regeling bij toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling voor 2019 en 2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 6 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 1 april 2020)

CAO nr. 145 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2021 en 2022, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert
(algemeen verbindend verklaard bij KB van 6 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 1 april 2020)

CAO nr. 144 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2019 en 2020, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comite ressorteert
(algemeen verbindend verklaard bij KB van 6 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 1 april 2020)

 meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Dossier Burn-out aangepast op 03.08.2020

Dossier Ecocheques aangepast op 09.07.2020

Dossier Aanvullende pensioenen aangepast op 29.05.2020

Dossier Sociaal statuut van de kunstenaars aangepast op 12.05.2020
 

Perscommuniqué van : 14.07.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 30.06.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 26.05.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 28.04.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 08.04.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 24.03.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 06.03.2020 (NAR) - coronavirus

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011