Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

 

DOSSIERS

 

Aanvullende pensioenen

Bevat de adviezen, de evaluatierapporten en de aanbeveling die de Raad heeft uitgebracht in het kader van de geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen. Bevat eveneens een advies en verdere werkzaamheden van de Raad met betrekking tot de problematiek van de verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of na ontbinding van een wettelijke samenwoning.

Betaald educatief verlof

Bevat punt 3 (vorming en betaald educatief verlof) van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008, waarin is bepaald dat de structurele problemen van het betaald educatief verlof worden aangepakt via een dubbele benadering. In een eerste fase willen de sociale gesprekspartners het stelsel voor het schooljaar 2007-2008 veiligstellen. In een tweede fase zullen zij een globaal en evenwichtig voorstel doen om het stelsel van betaald educatief verlof aan te passen aan de behoeften van de 21e eeuw. Bevat ook de adviezen en het rapport die ter uitvoering van dat interprofessioneel akkoord werden uitgebracht.

Brugpensioen / SWT

Bevat de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 betreffende het algemene stelsel, nr. 55 ter betreffende het halftijds brugpensioen, nr. 107 betreffende het kliksysteem, nr. 91, nr. 105, nr. 111 tot 117 en nr. 120 tot 126 betreffende de specifieke SWT’s, alsook de begeleidende adviezen nrs. 1.937 en 1.963. Het dossier bevat bovendien de politieke akkoorden waaruit een aantal beslissingen op het vlak van brugpensioen / SWT zijn voortgevloeid (IPA, akkoord van de groep van Tien of regeerakkoord). Het dossier bevat tot slot ook de koninklijke besluiten die het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag regelen.

Burn-out

In het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 heeft de Nationale Arbeidsraad, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, een systeem ter ondersteuning van pilootprojecten in ondernemingen uitgewerkt Ondernemingen en sectoren kunnen subsidieaanvragen indienen. Dit dossier bevat informatie over dit initiatief en de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Coronavirus - COVID-19

Bevat de initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis. Bevat links naar websites van officiële instanties en naar websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad waar relevante en betrouwbare informatie terug te vinden is over de impact en de gevolgen van de COVID-19-crisis.

Duurzame ontwikkeling

Bevat de adviezen die de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben uitgebracht over de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's) die tot hun bevoegdheidsdomein behoren. Dat zijn: armoedebestrijding, gendergelijkheid, energie, waardig werk, de strijd tegen ongelijkheid, mobiliteit, duurzame consumptie en productie, klimaat, alsook een voldoende sterke, inclusieve en duurzame groei.

Bevat het advies dat de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben uitgebracht over het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025.

Ecocheques

Bevat de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden.
Bevat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 en de wijzigende collectieve arbeidsovereenkomsten alsook de begeleidende adviezen over de evaluatie van het stelsel van de ecocheques en de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, alsook over de kwestie van de elektronische ecocheques. Twee adviezen betreffen ook de verlenging van de geldigheidsduur van cheques wegens de gezondheidscrisis door het coronavirus.

Europa-2020-strategie

Bevat een link naar de website van de Europese Commissie met het geheel van de documentatie over de situatie van België in het kader van de Europa-2020-strategie.
Bevat ook de gezamenlijke bijdrage van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aan het nationaal hervormingsprogramma (NHP) en de handelingen van de Europese conferentie van 17 september 2010 in het Egmontpaleis in Brussel over de rol van de sociale gesprekspartners en het maatschappelijk middenveld in de vaststelling, tenuitvoerlegging en opvolging van de Europa-2020-strategie.
Bevat de verklaring die de voorzitters en secretarissen-generaal van de sociaaleconomische raden van de EU-lidstaten en het Europees Economisch en Sociaal Comité op 16 september 2010 tijdens hun jaarlijkse ontmoeting over hetzelfde onderwerp hebben aangenomen.
Bevat ten slotte een link naar de activiteiten van de stuurgroep "Europa 2020" van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de gezamenlijke bijdrage NAR/CRB aan de werkzaamheden ervan.

Europese sociale dialoog : kaderovereenkomsten

De afgelopen jaren hebben de sociale partners in het raam van het Europees werkprogramma verschillende akkoorden gesloten. De Raad is betrokken bij de uitvoering daarvan. Om die opdracht tot een goed einde te brengen coördineert de Raad de informatie die op de verschillende relevante niveaus voorhanden is, in het bijzonder op het niveau van de economische en sociale comités van de deelstaten en op het niveau van de sectoren, via de FOD Werkgelegenheid en Arbeid

Handicap

Bevat een dossier dat door het Secretariaat van de NAR werd opgesteld in het kader van de tenuitvoerlegging van het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998, met een vademecum van de bestaande maatregelen inzake inschakeling van gehandicapte werknemers op de arbeidsmarkt. (Versie bijgewerkt tot 30 juli 2015)
Zie ook het dossier "Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem". 

Groene jobs

Bevat de uiteenzettingen van de halve studiedag gewijd aan de groene jobs van 18 december 2008, georganiseerd door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad.

Inclusieve arbeidsmarkten

Bevat de Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten, die de Europese sociale partners op 25 maart 2010 hebben gesloten, alsook de documenten ter uitvoering van die kaderovereenkomst (aanbeveling nr. 22, rapport nr. 81, bijdragen van de sectoren en de gewestelijke overlegorganen). Bevat ook de handelingen van het colloquium dat op 22 oktober 2010 over datzelfde thema in de Nationale Arbeidsraad werd georganiseerd.

Innovatieve arbeidsorganisatie

In het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 heeft de Nationale Arbeidsraad, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, een systeem ter ondersteuning van pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie uitgewerkt. Ondernemingen en sectoren kunnen subsidieaanvragen indienen. Dit dossier bevat informatie over dit initiatief en de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Meldsystemen en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bevat een korte beschrijving van het rechtskader dat van toepassing is op de meldsystemen (klokkenluidersregelingen). De meldsystemen, die zich ingevolge de Sarbanes-Oxley-wet van 2002 sterk hebben ontwikkeld in de beursgenoteerde ondernemingen in de VS, moeten immers de grondregels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht nemen. Het dossier bevat ook koppelingen naar de adviezen en aanbevelingen van de instellingen die op Europees niveau alsook in Frankrijk en België belast zijn met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Mobiliteit

Bevat de cao nr. 19/9 van 23 april 2019, alsook adviezen en nota’s betreffende
1. De financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers, de prijs van treinkaarten en het tariefbeleid van de NMBS
2. De Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer
3. Het Platform “Kostprijs van het woon-werkverkeer in België”
4. Het mobiliteitsbudget
5. Mobiliteitsbudget in de praktijk
6. Spoorvisiel 2040 en interfederale MaaS-visie

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Bevat de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 90, nr. 90 bis, 90/3 en 90/4, de begeleidende adviezen 1625, 1757 en 2107, de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008, waarvan hoofdstuk II betrekking heeft op de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, en de memorie van toelichting van die wet, alsook de wijzigingswet van 29 december 2010.Bevat ook het rapport van het Rekenhof "Niet -recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen.Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen."

Outplacement

Bevat een nota met een korte verduidelijking over de verschillende regelingen inzake outplacement vanaf 1 janiari 2014, de gecoördineerde versie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis, een methodologische nota met een toelichting bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis, de adviezen 1410 en 1617 en ten slotte een aantal schema's, voor een betere visualisering van de duur en de fasering van de outplacementbegeleiding alsook van de procedure voor het aanbod en het verkrijgen van de outplacementbegeleiding.

Preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming

Bevat het advies nr. 1655 van 10 oktober 2008, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009, en een leidraad voor de uitwerking van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming.

Regeerakkoorden

Bevat de boordtabellen m.b.t. de regeerakkoorden Di Rupo van 1 december 2011 en Michel van 9 oktober 2014. In die tabellen komen de maatregelen aan bod die min of meer verband houden met de sociaaleconomische aspecten. Voor iedere geplande maatregel wordt naast de aanduiding van het bevoegdheidsniveau (federaal/deelstaten) vermeld of er voor de uitvoering ervan al dan niet uitdrukkelijk wordt verwezen naar de Nationale Arbeidsraad, de sociale partners of het sociaal overleg.

De tabel bevat ook een kolom waarin de uitvoeringsmaatregelen van de regering worden vermeld, alsook de werkzaamheden van de Nationale Arbeidsraad dienaangaande.

Rol van de werknemers - Omzetting van Europese richtlijnen

Bevat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 tot omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2009/38/EG betreffende de Europese ondernemingsraden (herschikking) voor de materies waarvoor de sociale partners bevoegd zijn, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 quinquies tot regeling van de vigerende overeenkomsten die niet onder die richtlijn vallen, het begeleidende advies nr. 1.756, het rapport van de groep van deskundigen met een tabel van de Europese Commissie waarin voor elk soort van ondernemingsovereenkomst in het licht van een tijdslijn wordt aangegeven welke bepalingen in acht moeten worden genomen (artikel 14 – Vigerende overeenkomsten – van richtlijn 2009/38/EG) alsook een artikel verschenen in "Orientations" © ed. Kluwer.
Bevat ook de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap, de begeleidende adviezen nr. 1.492 en nr. 1.590 alsook een artikel verschenen in "Orientations" over de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 © ed. Kluwer.
Bevat ten slotte de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen en het begeleidende advies nr. 1.634.

Sociale balans

Hoe alle vormingsinspanningen van de ondernemingen beoordelen a.d.h.v. de « nieuwe SOCIALE BALANS » ?
Bevat de documenten van de studienamiddag van 15 april 2008 georganiseerd door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad in samenwerking met de Nationale Bank van België.

Sociaal statuut van de kunstenaars

Bevat de verschillende adviezen die de Raad heeft uitgebracht.

Statistieken

Bevat de socialezekerheidsstatistieken die het Secretariaat van de NAR in samenwerking met de parastatale instellingen heeft verzameld. De laatste statistieken hebben betrekking op het jaar 2005.

Telewerk

Bevat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149/2 van 7 december 2021, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk en de begeleidende adviezen, alsook de relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake bescherming van de persoonsgegevens en inlichting en raadpleging van de werknemers inzake nieuwe technologieën.

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Bevat de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 77 bis en nr. 103, nr. 103 bis, nr. 103 ter en nr. 118, de begeleidende adviezen nr. 1.339, nr. 1.371 en nr. 1.800, 1.938 en 2013 de mededeling nr. 11. Het dossier bevat daarnaast ook de politieke akkoorden van waaruit bepaalde beslissingen inzake tijdskrediet zijn genomen (IPA of Regeerakkoord). Bevat tot slot ook de Koninklijke besluiten die het recht op uitkeringen voor tijdskrediet regelen.

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem

Bevat een dossier "Aan het werk houden en herinschakelen van arbeidsongeschikte werknemers – Socialezekerheidsregelgeving" van het overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem. (Versie bijgewerkt tot 30 juli 2015)
Dat platform werd opgericht bij wijze van structureel overlegkader voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem. Daaraan ligt het idee ten grondslag van een geïntegreerde aanpak, niet alleen tussen de betrokken socialezekerheidsinstellingen, maar ook met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en op termijn ook met andere overheidsinstellingen die bevoegd zijn voor de materie en die eraan willen deelnemen. De Nationale Arbeidsraad werd verzocht de werkzaamheden van het platform te coördineren. Bevat de in de Nationale Arbeidsraad gesloten adviezen over de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem.

Welvaartsvastheid

Bevat de adviezen en evaluatierapporten die de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen hebben uitgebracht in het kader van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 over het belang en de verdeling van de financiële middelen die bestemd zijn voor de welvaartsaanpassing van de inkomensvervangende socialezekerheidsuitkeringen en de socialebijstandsuitkeringen.

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011