Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Bevat de initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis.

Bevat links naar websites van officiële instanties en naar websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad waar relevante en betrouwbare informatie terug te vinden is over de impact en de gevolgen van de COVID-19-crisis.

Laatste toevoegingen op deze pagina worden aangeduid in het blauw

Initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis

Nationale Arbeidsraad

Groep van Tien

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

Europese sociale partners

Regionale sociaal-economische raden

Informatie op de websites van officiële instanties

België

Europa

Internationaal

Informatie op de websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad

Vertegenwoordigers van de werknemers

Vertegenwoordigers van de werkgevers

 


Initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis
 


Nationale Arbeidsraad 

TABEL - Coronacrisismaatregelen op federaal niveau – arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsaspecten

Verklaring van de sociale partners in verband met het coronavirus van 06.03.2020
De impact van het Covid19-virus op de arbeidswereld : oproep van de sociale partners

CAO nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020)
De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.

ADVIES 2159 van 18.03.2020
Tijdelijke werkloosheid in het kader van de corona-crisis

ADVIES 2160 van 24.03.2020
Tijdelijke schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen 2020

ADVIES 2161 van 08.04.2020
Coronaviruscrisis – Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

ADVIES 2169 van 30.06.2020
Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie

ADVIES 2179 van 07.10.2020
COVID crisis - Uitvoering van het afsprakenkader van de groep van 10 van 13 juli 2020 en van het akkoord van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad van 11 september 2020

CAO nr. 103/5 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

CAO nr. 148 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 23 november 2020, gepubliceerd in het BS van 15 januari 2021)

ADVIES 2186 van 24.11.2020
Coronaviruscrisis - Verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques

ADVIES 2187 van 02.12.2020
Voorontwerp van wet houdende invoering van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

ADVIES 2195 van 26.01.2021
Omwille van de Covid-19-crisis verplicht gemaakt telewerk – Ad-hoc kader

CAO nr. 149 van 26.01.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

ADVIES 2199 van 05.02.2021
Invoering van omstandigheidsverlof voor vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19

Samen tegen corona, samen voor vaccinatie
De werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben samen een affiche en visueel materiaal gemaakt om de vaccinatiecampagne te ondersteunen
Affiche    Toelichting    perscommuniqué

ADVIES 2204 van 10.03.2021
COVID-19 – Diverse arbeidsrechtelijke maatregelen – Voorontwerp van wet

ADVIES 2208 van 23.03.2021
Vrijstelling van de verplichting tot betaling van een halve dag gewaarborgd dagloon teneinde de tijdelijke werkloosheid

ADVIES 2209 van 30.03.2021
Voorontwerp van wet met betrekking tot de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie

ADVIES 2210 van 30.03.2021
Wetsvoorstel teneinde het recht op toegang tot de tijdelijke werkloosheid uit te breiden tot al wie met een studentenarbeidsovereenkomst werkt

ADVIES 2211 van 30.03.2021
Wetsvoorstel tot ondersteuning van werkgevers in het kader van de COVID-19-pandemie bij het activeren en opleiden van de tijdelijke werkloze werknemers

Verklaring van de sociale partners van de NAR en de HRPBW van 07.05.2021
Gemeenschappelijke verklaring van de sociale partners van de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk inzake terugkeermomenten van telewerkers naar de werkvloer

ADVIES 2226 van 29.06.2021

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

ADVIES 2230 van 29.06.2021
Ontwerp van koninklijk besluit btreffende de corona-premie

Verklaring van de sociale partners van de  NAR en de HRPBW van 29.06.2021
Gemeenschappelijke verklaring betreffende het verbod van discriminatie van werknemers op basis van hun vaccinatiestatus voor COVID-19

ADVIES 2246 van 15.10.2021
Invoering van een vaccinatieverplichting tegen COVID-19 voor het zorgpersoneel

CAO nr. 160 van 19.11.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een Covid-19-test op basis van de Self Assesment Testing Tool
 

ADVIES 2253 van 30.11.2021
Invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een Covid-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool

CAO nr. 149/2 van 07.12.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

ADVIES 2258 van 07.12.2021
Verlenging van verschillende arbeidsrechtelijke maatregelen als gevolg van de COVID-19-pandemie

ADVIES 2269 van 21.12.2021
Verplichte vaccinatie van de gezondheidszorgbeoefenaars – Voorontwerp van wet


Groep van Tien 

Oproep Groep van 10 i.v.m. werken en respect voor de gezondheid van 27 maart 2020

Brochure ‘social distancing’ verklaard

Verklaring Groep van 10 van 14 april 2020

Verklaring Groep van 10 van 22 april 2020 - Generieke Gids tegen verspreiding COVID-19

Akkoord van Groep van 10 van 28 mei 2020

Akkoord van Groep van 10 van 18 juni 2020

Verklaring Groep van 10 van 7 september 2020 - COVID & RELANCE

Verklaring Groep van 10 van 9 oktober 2020 - Sociale verkiezingen

Oproep Groep van 10 van 10 november 2021


Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk 

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Verklaring van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 1 juli 2020

Dringende oproep van de sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 26 augustus 2020 voor een vlottere coördinatie van de verschillende maatregelen in de strijd tegen het Sars Cov-2 virus

Standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk van 7 oktober 2020 inzake de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts in het kader van SARS-COV-2

Oproep van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk over de verplichting tot het organiseren van het telethuiswerk daar waar mogelijk

Standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk in het kader van de vaccinatiestrategie (prioritering en rol van de arbeidsarts)

Standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk betreffende het inzetten in ondernemingen van sneltests op repetitieve basis

Verklaring van de sociale partners van de NAR en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 7 mei 2021

Verklaring van de sociale partners van de  NAR en de Hoge Raad vor Preventie en Bescherming op het werk van 29.06.2021


Europese sociale partners 

Joint Statement on COVID-19 by International Organisation of Employers and International Trade Union Confederation


Regionale sociaal-economische raden 

 

 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

Cruciale rol voor sociale partners in coronacrisis- en relancebeleid

Vlaamse sociale partners zijn klaar voor veilige en vlotte opstart

Vlaams relancebeleid - bijzondere tijden vragen bijzondere aanpak

Sociale partners willen sterk relancebeleid met focus op opleiding en heroriëntering

Krijtlijnen voor een Vlaams economisch relancebeleid

Advies betere data voor het (corona)beleid

Cijferrapport corona-impact op het sociaal-economisch weefsel

Advies over de begroting 2021

Open brief aan de Vlaamse regering - Relance op de rails, versterkt door overleg

190 miljoen voor relance van de Vlaamse arbeidsmarkt

Coronacrisis vergroot ongelijkheid op Vlaamse arbeidsmarkt

Oproep Perspectief doet volhouden

Rapport broncontrole

 

Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE)

COVID-19 : les mesures wallonnes

Animation : les impacts potentiels de la crise du COVID-19

Avis n°74 - Sur l’urgence d’apporter une réponse « Post-COVID-19 » sensible au genre

Urgence sanitaire : Déclaration du GPSW

Avis n° 1455 - Get up Wallonia : 11 mesures prioritaires pour la relance

 

Brupartners.brussels - Economisch en Sociaal overleg (BRUPARTNERS)

Taskforce « Economische impact van het coronavirus »

Brupartners neemt een standpunt in over het beheer van de sanitaire noodsituatie

INITIATIEFADVIES - Impact van de Covid-19-crisis op de situaties van armoede en bestaansonzekerheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Informatie op de websites van officiële instanties
 


België 

Over het coronavirus zelf (de verspreiding, reisadviezen, de effecten op de gezondheid en de voorzorgsmaatregelen): 

de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Over de regels van het arbeidsrecht en het welzijnsrecht:

de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Over het recht op klein verlet voor een vaccin tegen COVID-19

Wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19

Over tijdelijke werkloosheid

RVA (FAQ COVID-19)

Over de opvang van een kind

RVA - Tijdelijke werkloosheid overmacht voor werknemers als hun kind door de coronamaatregelen niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan

Over ‘social distancing’-verplichting

Brochure ‘social distancing’ verklaard

Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

Koninklijk besluit van 19 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

Koninklijk besluit van 27 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

Koninklijk besluit van 04 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

Koninklijk besluit van 24 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

Koninklijk besluit van 30 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

Koninklijk besluit van 27 januari 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

Koninklijk besluit van 17 februari 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

Koninklijk besluit van 05 maart 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

FAQ over de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus (Federaal Comité voor de Coördinatie)

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids en sectorgidsen

Over de gevolgen op de arbeidsmarkt

Verslag Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van Covid-19

Werkgroep Sociale impact COVID-19 Crisis - Monitoring van de gevolgen van COVID19 op de werkgelegenheid en de sociale bescherming en België

Over de economische gevolgen van COVID-19: informatie voor ondernemingen, consumenten en reizigers

FOD Economie: Het coronavirus en zijn gevolgen

Over uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ:

Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers

Over uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV tijdens de COVID-19-crisis

Info voor BURGERS

Medische getuigschriften: wat verandert er gedurende de COVID-19-periode

Over COVID-19 als beroepsziekte

FEDRIS (FAQ COVID-19)

Over COVID-19 en de verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Overzicht van COVID-19-maatregelen, ter ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting


Europa 

Europese Commissie 

Coronavirus: EU-respons

Europese Raad 

COVID‑19

Europees Parlement 

De respons van de EU op het coronavirus

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) 

EESC Info

Eurogip 

Covid-19 News


Internationaal 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 

COVID-19 and the world of work

Global Deal Annual High-level Social Dialogue Forum

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

Tackling coronavirus (COVID-19) - Contributing to a global effort


Informatie op de websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad
 


Vertegenwoordigers van de werknemers 

ABVV

ACLVB

ACV


Vertegenwoordigers van de werkgevers 

BOERENBOND

FWA

UCM

UNISOC

UNIZO

VBO

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011