Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Lijst van de cao's

 

BERICHT
Deze rubriek bevat de collectieve arbeidsovereenkomsten zoals ze in de Nationale Arbeidsraad zijn gesloten. De wettelijke of verordenende bepalingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de rechten en plichten die uit die collectieve arbeidsovereenkomsten voortvloeien, zijn hier dus niet opgenomen.

OVERZICHTSTABEL: Tabel van de in de nationale arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten

 

Cao nr. 1 bis van 21.12.1978
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 bis van 21 december 1978 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 12 februari 1970 betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging aan de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 ter van 28 februari 1980 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 6 maart 1979 en 10 juni 1980, gepubliceerd in het BS van 7 april 1979 en 10 juni 1980)
cao nr 1   -   cao nr 1 bis   -   cao nr 1 ter

Cao nr. 2 van 09.06.1970
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 2 van 9 juni 1970 betreffende het toekennen door de werkgevers aan de werklieden van een aanvullende vergoeding bij deze die door het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in geval van arbeidsongeschiktheid wordt toegekend (algemeen verbindend verklaard bij KB van 30 juni 1970, gepubliceerd in het BS van 4 juli 1970 en opgeheven door het KB van 11 januari 1974)
cao nr 2

Cao nr. 3 van 09.06.1970
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3 van 9 juni 1970 betreffende het toekennen door de werkgever aan de bedienden die het gewaarborgd maandloon niet genieten van een aanvullende vergoeding bij deze die door het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in geval van arbeidsongeschiktheid wordt verleend (algemeen verbindend verklaard bij KB van 30 juni 1970, gepubliceerd in het BS van 4 juli 1970 en opgeheven door het KB van 11 januari 1974)
cao nr 3

Cao nr. 4 van 04.12.1970
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 4 van 4 december 1970 betreffende de voorlichting en de raadpleging van de ondernemingsraden omtrent de algemene vooruitzichten en de tewerkstellingsproblemen in de onderneming (algemeen verbindend verklaard bij KB van 22 januari 1971, gepubliceerd in het BS van 19 februari 1971 en opgeheven door het KB van 12 september 1972)
cao nr 4

Cao nr. 5 van 24.05.1971
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 5 bis van 30 juni 1971, nr. 5 ter van 21 december 1978 en 5 quater van 5 oktober 2011 (geen algemeen verbindendverklaring gevraagd)
cao nr 5   -   cao nr 5 bis   -   cao nr 5 ter   -   cao nr 5 quater

Cao nr. 6 van 30.06.1971
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 6 van 30 juni 1971 betreffende de faciliteiten welke moeten verleend worden aan de leden die de werknemers in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen vertegenwoordigen (geen algemeen verbindendverklaring gevraagd)

Cao nr. 7 van 30.06.1971
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 7 van 30 juni 1971 betreffende de faciliteiten welke moeten verleend worden aan de leden die de werknemers vertegenwoordigen in de ondernemingsraden (geen algemeen verbindendverklaring gevraagd) (opgeheven door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972)
cao nr 7

Cao nr. 8 van 16.03.1972
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 8 van 16 maart 1972 betreffende de overschakelingstechniek van het indexcijfer der consumptieprijzen in de collectieve arbeidsovereenkomsten (algemeen verbindend verklaard bij KB van 10 april 1972, gepubliceerd in het BS van 9 mei 1972)

Cao nr. 9 van 09.03.1972
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 15 van 25 juli 1974, nr. 34 van 27 februari 1981, nr. 37 van 27 november 1981, nr. 9 bis van 29 oktober 1991, nr. 9 ter van 27 februari 2008 en nr. 9 quater van 27 juni 2012 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 12 september 1972, 5 september 1974, 21 september 1981, 9 december 1981, 17 december 1991, 5 juni 2008 en 24 oktober 2012, gepubliceerd in het BS van 25 november 1972, 9 oktober 1974, 6 oktober 1981, 6 januari 1982, 10 januari 1992, 18 juni 2008 en 8 november 2012)
cao nr 9   -   cao nr 15   -   cao nr 34   -   cao nr 37   -   cao nr 9 bis   -   cao nr 9 ter   -   cao nr 9 quater

Cao nr. 10 van 08.05.1973
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van 8 mei 1973 betreffende het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 10 bis van 2 oktober 1975, nr. 24 van 2 oktober 1975, nr. 10 quater van 6 december 1983, nr. 10 quinquies van 17 november 1999 en nr. 10 sexies van 1 april 2009; collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 ter van 24 maart 1976 tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 6 augustus 1973, 1 december 1975, 30 augustus 1976, 3 februari 1984 en 16 februari 2000, gepubliceerd in het BS van 17 augustus 1973, 31 januari en 8 oktober 1976, 22 februari 1984 en 1 maart 2000)
cao nr 10   -   cao nr 10 bis   -   cao nr 24   -   cao nr 10 quater   -   cao nr 10 quinquies   -   cao nr 10 ter   -   cao nr 10 sexies

Cao nr. 11 van 30.05.1973
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 11 van 30 mei 1973 betreffende de verwezenlijking van de vierde week vakantie voor de werknemers (algemeen verbindend verklaard bij KB van 20 augustus 1973, gepubliceerd in het BS van 4 september 1973 en opgeheven door het KB van 19 augustus 1975)

Cao nr. 12 bis van 26.02.1979
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 12 ter van 1 februari 1983, nr. 12 quater van 6 december 1983, nr. 12 quinquies van 16 december 1986 en nr. 12 sexies van 28 juli 1992 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 23 maart 1979, 7 april 1983, 3 februari 1984, 29 januari 1987, 22 oktober 1992, gepubliceerd in het BS van 24 april 1979, 26 april 1983, 22 februari 1984, 11 februari 1987 en 13 november 1992)
cao nr 12 bis   -   cao nr 12   -   cao nr 12 ter   -   cao nr 12 quater   -   cao nr 12 quinquies   -   cao nr 12 sexies

Cao nr. 13 bis van 26.02.1979
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13 bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 13 ter van 1 februari 1983, nr. 13 quater van 6 december 1983, nr. 13 quinquies van 16 december 1986 en nr. 13 sexies van 28 juli 1992 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 3 maart 1979, 7 april 1983, 8 februari 1984, 29 januari 1987 en 22 oktober 1992, gepubliceerd in het BS van 24 april 1979, 26 april 1983, 22 februari 1984, 11 februari 1987 en 13 november 1992)
cao nr 13 bis   -   cao nr 13   -   cao nr 13 ter   -   cao nr 13 quater   -   cao nr 13 quinquies   -   cao nr 13 sexies

Cao nr. 14 van 22.11.1973
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 14 van 22 november 1973 betreffende de vermindering van de wekelijkse arbeidsduur, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 14 bis van 26 maart 1975 (algemeen verbindend verklaard bij KB van 22 juli 1975, gepubliceerd in het BS van 15 augustus 1975)
cao nr 14   -   cao nr 14 bis

Cao nr. 15 van 25.07.1974
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 15 van 25 juli 1974 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden (algemeen verbindend verklaard bij KB van 5 september 1974, gepubliceerd in het BS van 9 oktober 1974)

Cao nr. 16 van 24.10.1974
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 16 van 24 oktober 1974 betreffende het behoud van het normaal loon van de werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 3 december 1974, gepubliceerd in het BS van 23 januari 1975)

Cao nr. 17 van 19.12.1974
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 bis van 29 januari 1976, nr. 17 nonies van 7 juni 1983, nr. 17 duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17 vicies van 17 december 1997, nr. 17 vicies quater van 19 december 2001, nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 2003, nr. 17 tricies van 19 december 2006 en nr. 17 tricies sexies van 27 april 2015 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 16 januari 1975, 10 mei 1976, 8 augustus 1983, 6 maart 1990, 20 januari 1998, 23 december 2003, 12 februari 2007, 19 juni 2015 en 13 mei 2016 gepubliceerd in het BS van 31 januari 1975, 3 juni 1976, 27 augustus 1983, 21 maart 1990, 26 februari 1998, 20 januari 2004, 26 februari 2007 en 15 juli 2015); collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 17 bis tot 17 septies decies, nrs. 17 undevicies, 17 vicies semel tot 17 vicies quinquies, 17 vicies septies, 17 duodetricies, 17 undetricies, 17 tricies semel, 17 tricies bis, 17 tricies ter, 17 tricies quater, 17 tricies quinquies, 17 tricies septies tot 17/41 gesloten ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17
cao nr 17   -   cao nr 17 bis   -   cao nr 17 nonies   -   cao nr 17 duodevicies   -   cao nr 17 vicies  -  cao nr 17 vicies quater  -  cao nr 17 vicies sexies   -   cao nr 17 tricies   -   cao nr 17 tricies sexies

Cao nr. 18 van 26.03.1975
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 18 van 26 maart 1975 betreffende de uitzonderlijke toekenning van een eenmalige aanvullende vakantievergoeding aan de handarbeiders in 1975 (algemeen verbindend verklaard bij KB van 7 mei 1975, gepubliceerd in het BS van 3 juni 1975)

Cao nr. 19 van 26.03.1975
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 bis van 7 juni 1988 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 12 mei 1975 en 29 juli 1988, gepubliceerd in het BS van 5 juni 1975 en 8 september 1988)
cao nr 19   -   cao nr 19 bis

Cao nr. 19 ter van 05.03.1991
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers (gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 bis van 7 juni 1988), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 19 quater van 10 februari 1992, nr. 19 quinquies van 22 december 1992, nr. 19 sexies van 30 maart 2001 en nr. 19 septies van 31 mei 2007 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 21 mei 1991, 10 april 1992 en 11 februari 1993, gepubliceerd in het BS van 4 juni 1991, 1 mei 1992, 19 maart 1993, 29 juni 2001 en 7 augustus 2007)
cao nr 19 ter   -   cao nr 19 quater   -   cao nr 19 quinquies   -   cao nr 19 sexies   -   cao nr 19 septies

Cao nr. 19 octies van 20.02.2009
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 octies van 20 februari 2009 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 juni 2009, gepubliceerd in het BS van 13 juli 2009)

Cao nr. 19/9 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/10 van 28 mei 2019 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 28 april 2019 en 17 augustus 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019 en 4 september 2019)
cao nr 19/10

Cao nr. 20 van 29.01.1976
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 20 van 29 januari 1976 betreffende de toekenning van een dubbel vakantiegeld voor een gedeelte van de vierde vakantieweek, gewijzigd door de collectieve arbeidsover-eenkomsten nr. 20 bis van 3 maart 1977, nr. 20 ter van 6 april 1982, nr. 20 quater van 1 februari 1983 en nr. 20 quinquies van 6 december 1983 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 10 mei 1976, 18 mei 1977, 25 februari 1983, 30 mei 1983 en 3 februari 1984, gepubliceerd in het BS van 5 juni 1976, 6 september 1977, 26 april 1983, 15 juni 1983 en 22 februari 1984)

Cao nr. 21 van 15.05.1975
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 21 van 15 mei 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (geen algemeen verbindendverklaring gevraagd)
cao nr 43

Cao nr. 22 van 26.06.1975
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 22 van 26 juni 1975 betreffende het onthaal en de aanpassing van de werknemers in de onderneming (algemeen verbindend verklaard bij KB van 9 september 1975, gepubliceerd in het BS van 8 oktober 1975)

Cao nr. 23 van 25.07.1975
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 9 september 1975, gepubliceerd in het BS van 8 oktober 1975)
cao nr 43

Cao nr. 24 van 02.10.1975
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 24 bis van 6 december 1983, nr. 24 ter van 8 oktober 1985, nr. 24 quater van 21 december 1993 en nr. 24 quinquis van 27 september 2016 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 21 januari 1976, 3 februari 1984, 20 december 1985, 28 februari 1994 en 22 december 2016, gepubliceerd in het BS van 17 februari 1976, 22 februari 1984, 15 januari 1986, 15 maart 1994 en 16 januari 2017)
cao nr 24   -   cao nr 24 bis  -   cao nr 24 ter  -   cao nr 24 quater  -   cao nr 24 quinquies

Cao nr. 25 van 15.10.1975
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 bis van 19 december 2001 en nr. 25 ter van 9 juli 2008 (algemeen verbindend verklaard bij KB van 9 december 1975, gepubliceerd in het BS van 25 december 1975)
cao nr 25   -   cao nr 25 bis  -   cao nr 25 ter

Cao nr. 26 van 15.10.1975
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 van 15 oktober 1975 betreffende het bezoldigingspeil van de minder-validen die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld, gewijzigd door de collectieve arbeidsover-eenkomsten nr. 26 bis van 2 mei 1988 en nr. 26 ter van 16 mei 1989 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 11 maart 1977, 29 juli 1988 en 19 juli 1989, gepubliceerd in het BS van 23 april 1971, 1 september 1988 en 22 augustus 1989)
cao nr 26   -   cao nr 26 bis  -   cao nr 26 ter

Cao nr. 27 van 27.11.1975
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 27 van 27 november 1975 betreffende de verplichting voor de werkgever vertragingen in de betalingen te melden (algemeen verbindend verklaard bij KB van 17 februari 1976, gepubliceerd in het BS van 23 maart 1976)

Cao nr. 28 van 26.05.1976
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 28 van 26 mei 1976 betreffende de overschakelingstechniek van het indexcijfer der consumptieprijzen in de collectieve arbeidsovereenkomsten (algemeen verbindend verklaard bij KB van 24 september 1976, gepubliceerd in het BS van 14 oktober 1976)

Cao nr. 29 van 29.11.1976
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 29 van 29 november 1976 betreffende het verrichten van overuren (algemeen verbindend verklaard bij KB van 6 maart 1977, gepubliceerd in het BS van 8 maart 1977)

Cao nr. 30 van 28.03.1977
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 juli 1998, gepubliceerd in het BS van 11 augustus 1998)

Cao nr. 31 van 22.11.1977
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 31 van 22 november 1977 betreffende de huisbewaarders van flatgebouwen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 12 januari 1978, gepubliceerd in het BS van 22 maart 1978)

Cao nr. 32 van 28.02.1978
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 van 28 februari 1978 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst (algemeen verbindend verklaard bij KB van 19 april 1978, gepubliceerd in het BS van 25 augustus 1978)

Cao nr. 32 bis van 07.06.1985
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 32 ter van 2 december 1986, nr. 32 quater van 19 december 1989, nr. 32 quinquies van 13 maart 2002, 32 sexies van 27 september 2016 en 32/7 van 23 april 2019 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 25 juli 1985, 19 januari 1987, 6 maart 1990, 22 december 2016 en 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 9 augustus 1985, 28 januari 1987, 21 maart 1990, 16 januari 2017 en 8 mei 2019)
cao nr 32 bis   -   cao nr 32 ter   -   cao nr 32 quater   -   cao nr 32 quinquies   -   cao nr 32 sexies   -   cao nr 32/7

Cao nr. 33 van 28.02.1978
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 33 van 28 februari 1978 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor de minderjarigen die tewerkgesteld zijn aan werkzaamheden of in sectoren die van geen paritair comité afhangen of die afhangen van een paritair comité dat niet is samengesteld, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 33 bis van 2 mei 1988 en nr. 33 ter van 19 december 1989 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 19 april 1978, 29 juli 1988 en 6 maart 1990, gepubliceerd in het BS van 7 september 1978, 26 augustus 1988 en 21 maart 1990)
cao nr 33   -   cao nr 33 bis  -   cao nr 33 ter

Cao nr. 34 van 27.02.1981
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 34 van 27 februari 1981 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden (algemeen verbindend verklaard bij KB van 21 september 1981, gepubliceerd in het BS van 6 oktober 1981)

Cao nr. 35 van 27.02.1981
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van de deeltijdse arbeid, gewijzigd door de cao nr.35 bis van 9 februari 2000 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 21 september 1981 en 12 maart 2000, gepubliceerd in het BS van 6 oktober 1981(erratum van 4 december 1981) en 29 maart 2000)
cao nr 35   -   cao nr 35 bis

Cao nr. 36 van 27.11.1981
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 van 27 november 1981 houdende conservatoire maatregelen betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 36 septies van 5 juni 1984, nr. 36 octies van 5 maart 1985, nr. 36 decies van 4 maart 1986, nr. 36 terdecies van 16 oktober 2000, nr. 36 quater decies van 19 december 2001 en nr. 36 quindecies van 19 juli 2004 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 9 december 1981, 28 juni 1984, 22 april 1985, 20 maart 1986, 4 februari 2002 en 13 september 1984, gepubliceerd in het BS van 6 januari 1982, 4 juli 1984, 8 mei 1985, 19 april 1986, 20 maart 1991 en 30 september 2004) en gedeeltelijk opgeheven door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013
cao nr 36   -   cao nr 36 septies
   -   cao nr 36 octies   -   cao nr 36 decies   -   cao nr 36 terdecies   -   cao nr 36 quaterdecies   -   cao nr 36 quindecies

Cao nr. 36 bis van 27.11.1981
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 36 nonies van 14 januari 1986, nr. 36 decies van 4 maart 1986, nr. 36 undecies van 7 oktober 1986, nr. 36 duodecies van 21 maart 1989, nr. 47 septies van 18 december 1990, nr. 47 nonies van 21 mei 1991 en nr. 47 decies van 29 oktober 1991 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 9 december 1981, 19 februari 1986, 20 maart 1986, 23 oktober 1986, 14 augustus 1989, 19 februari 1991, 4 juli 1991 en 17 december 1991, gepubliceerd in het BS van 6 januari 1982, 4 maart 1986, 19 april 1986, 26 november 1986, 7 september 1989, 20 maart 1991, 28 augustus 1991 en 10 januari 1992) en  opgeheven door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 sedecies van 19 juli 2016
cao nr 36 bis   -   cao nr 36 nonies   -   cao nr 36 decies   -   cao nr 36 undecies   -   cao nr 36 duodecies   -   cao nr 47 septies   -   cao nr 47 nonies  -  cao nr 47 decies   -   cao nr 36 sedecies

Cao nr. 36 ter van 27.11.1981
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 ter van 27 november 1981 betreffende de toekenning van sociale voordelen ten laste van het sociaal fonds voor de uitzendkrachten (algemeen verbindend verklaard bij KB van 19 december 1981, gepubliceerd in het BS van 6 januari 1982)

Cao nr. 36 quater van 27.11.1981
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 quater van 27 november 1981 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen der uitzendkrachten (algemeen verbindend verklaard bij KB van 9 december 1981, gepubliceerd in het BS van 6 januari 1982)

Cao nr. 36 quinquies van 27.11.1981
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 quinquies van 27 november 1981 betreffende de arbeids- en beschermkledij voor de uitzendkrachten (algemeen verbindend verklaard bij KB van 9 december 1981, gepubliceerd in het BS van 6 januari 1982)

Cao nr. 36 sexies van 27.11.1981
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 sexies van 27 november 1981 betreffende de type-arbeidsover-eenkomst voor uitzendarbeid, sociale documenten en definitieve afrekening van de beloning, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 octies van 18 december 1990 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 9 december 1981 en 19 februari 1991, gepubliceerd in het BS van 6 januari 1982 en 20 maart 1991)
cao nr 36 sexies   -   cao nr 47 octies

Cao nr. 36 decies van 04.03.1986
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 decies van 4 maart 1986 betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 sexies van 18 december 1990 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 20 maart 1986 en 19 februari 1991, gepubliceerd in het BS van 19 april 1986 en 20 maart 1991)
cao nr 36 decies   -   cao nr 47 sexies

Cao nr. 37 van 27.11.1981
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 37 van 27 november 1981 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden (algemeen verbindend verklaard bij KB van 9 december 1981, gepubliceerd in het BS van 6 januari 1982)

Cao nr. 38 van 06.12.1983
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 38 bis van 29 oktober 1991, nr. 38 ter van 17 juli 1998, nr. 38 quater van 14 juli 1999, nr. 38 quinquies van 21 december 2004 en nr. 38 sexies van 10 oktober 2008 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 11 juni 1984 (artikelen 1 tot 6), 8 oktober 1998, 31 augustus 1999, 13 april 2005 en 11 januari 2009 gepubliceerd in het BS van 28 juli 1984, 27 oktober 1998, 21 september 1999, 11 mei 2005 en 4 februari 2009)
cao nr 38   -   cao nr 38 bis  -   cao nr 38 ter  -   cao nr 38 quater  -   cao nr 38 quinquies  -   cao nr 38 sexies

Cao nr. 39 van 13.12.1983
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 39 van 13 december 1983 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 januari 1984 (artikelen 1 tot 7), gepubliceerd in het BS van 8 februari 1984)

Cao nr. 40 van 11.01.1984
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 40 van 11 januari 1984 betreffende de omschakelingstechniek van het indexcijfer der consumptieprijzen in de collectieve arbeidsovereenkomsten (algemeen verbindend verklaard bij KB van 1 februari 1984, gepubliceerd in het BS van 22 februari 1984)

Cao nr. 41 van 25.03.1986
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41 van 25 maart 1986 betreffende de borgtocht, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41 bis (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 2 mei 1986 en 15 juli 2016, gepubliceerd in het BS van 3 juni 1986 en 22 augustus 2016)
cao nr 41 bis

Cao nr. 42 van 02.06.1987
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 bis van 10 november 1987 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 18 juni 1987 en 14 januari 1988, gepubliceerd in het BS van 26 juni 1987 en 3 februari 1988)
cao nr 42   -   cao nr 42 bis

Cao nr. 43 van 02.05.1988
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43 bis van 16 mei 1989, nr. 43 ter van 19 december 1989, nr. 43 quater van 26 maart 1991, nr. 43 quinquies van 13 juli 1993, nr. 43 sexies van 5 oktober 1993, nr. 43 septies van 2 juli 1996, nr. 43 octies van 23 november 1998, nr. 43 nonies van 30 maart 2007, nr. 43 decies van 20 december 2007,  nr. 43 undecies van 10 oktober 2008, nr. 43 duodecies van 28 maart 2013, nr. 43 terdecies van 28 maart 2013, nr. 43 quater decies van 26 mei 2015 en nr. 43/15 van 15 juli 2021 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 29 juli 1988, 19 juli 1989, 6 maart 1990, 21 mei 1991, 17 november 1993, 7 maart 1994, 4 juli 1996, 11 januari 1999, 17 mei 2007, 10 februari 2008, 11 januari 2009 en 10 augustus 2015, gepubliceerd in het BS van 26 augustus 1988, 22 augustus 1989, 21 maart 1990, 11 juli 1991, 4 december 1993, 26 april 1994, 28 augustus 1996, 9 februari 1999, 5 juni 2007, 21 februari 2008, 4 februari 2009, 10 oktober 2013 en 23 oktober 2015)
cao nr 43  -  cao nr 43 bis  -  cao nr 43 ter  -  cao nr 43 quater  -  cao nr 43 quinquies  -  cao nr 43 sexies  -  cao nr 43 septies  -  cao nr 43 octies  -  cao nr 43 nonies  -  cao nr 43 decies  -  cao nr 43 undecies

cao nr. 43 duodecies  -  cao nr. 43 terdecies - cao nr. 43 quater decies  cao nr. 43-15  -  cao nr. 43-16

Cao nr. 44 van 21.03.1989
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 44 van 21 maart 1989 houdende tijdelijke verlaging van de leeftijd vanaf welke sommige oudere werknemers een regeling van aanvullende vergoeding kunnen genieten indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 44 bis van 13 juli 1989 en gewijzigd en verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 44 ter van 29 januari 1991 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 11 mei 1989, 22 september 1989 en 4 april 1991, gepubliceerd in het BS van 30 mei 1989, 3 oktober 1989 en 29 mei 1991)
cao nr 44   -   cao nr 44 bis   -   cao nr 44 ter

Cao nr. 45 van 19.12.1989
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 45 van 19 december 1989 houdende invoering van een verlof om dwingende redenen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 6 maart 1990, gepubliceerd in het BS van 21 maart 1990)

Cao nr. 46 van 23.03.1990
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 46 sexies van 9 januari 1995 en nr. 46 septies van 25 april 1995 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 10 mei 1990, 8 maart 1995 en 7 juni 1995, gepubliceerd in het BS van 13 juni 1990, 24 maart 1995 en 27 juni 1995); collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 46 bis tot 46 quinquies, nrs. 46 octies tot 46/26, gesloten ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46
cao nr 46   -   cao nr 46 sexies   -   cao nr 46 septies

Cao nr. 47 van 18.12.1990
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18 december 1990 betreffende de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 57 van 13 juli 1993 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 19 februari 1991 en 17 november 1993, gepubliceerd in het BS van 20 maart 1991 en 4 december 1993)
cao nr 47   -   cao nr 57   -   cao nr 58

Cao nr. 47 bis van 18.12.1990
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 bis van 18 december 1990 betreffende de uitzendarbeid in geval van buitengewone vermeerdering van werk (algemeen verbindend verklaard bij KB van 5 maart 1991, gepubliceerd in het BS van 17 mei 1991)

Cao nr. 47 ter van 18.12.1990
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 ter van 18 december 1990 betreffende het gewaarborgd loon voor de uitzendkrachten in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht (algemeen verbindend verklaard bij KB van 22 februari 1991, gepubliceerd in het BS van 19 maart 1991)

Cao nr. 47 quater van 18.12.1990
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 quater van 18 december 1990 betreffende de toepassing van de wetgeving inzake deeltijdse arbeid in geval van uitzendarbeid (algemeen verbindend verklaard bij KB van 22 februari 1991, gepubliceerd in het BS van 16 maart 1991)

Cao nr. 47 quinquies van 18.12.1990
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 quinquies van 18 december 1990 betreffende de maaltijdcheques voor uitzendkrachten (algemeen verbindend verklaard bij KB van 22 februari 1991, gepubliceerd in het BS van 16 mei 1991 en opgeheven door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 undecies van 29 april 2014)
cao nr 47 quinquies

CAO nr. 47 undecies van 29.04.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 quinquies van 18 december 1990 betreffende de maaltijdcheques voor uitzendkrachten

Cao nr. 48 van 29.01.1991
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 48 van 29 januari 1991 betreffende de techniek voor omrekening van het indexcijfer van de consumptieprijzen in de collectieve arbeidsovereenkomsten (algemeen verbindend verklaard bij KB van 4 april 1991, gepubliceerd in het BS van 29 mei 1991)

Cao nr. 49 van 21.05.1991
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 49 van 21 mei 1991 betreffende de waarborg van een specifieke financiële vergoeding ten gunste van de werknemers die zijn tewerkgesteld in het kader van ploegenarbeid met nachtprestaties of andere vormen van arbeid met nachtprestaties, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 49 bis van 9 januari 1995 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 4 juli 1991 en 8 maart 1995, gepubliceerd in het BS van 28 augustus 1991 en 24 maart 1995)
cao nr 49   -   cao nr 49 bis

Cao nr. 50 van 29.10.1991
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 50 bis van 28 maart 2013 en nr. 50 ter van 26 mei 2015 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 17 december 1991, 10 oktober 2013 en 10 augustus 2015, gepubliceerd in het BS van 10 januari 1992, 22 oktober 2013 en 24 augustus 2015)
cao nr. 50   -   cao nr. 50 bis   -   cao nr. 50 ter   -   cao nr. 50/4

Cao nr. 51 van 10.02.1992
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 51 van 10 februari 1992 betreffende outplacement (algemeen verbindend verklaard bij KB van 10 april 1992, gepubliceerd in het BS van 1 mei 1992)

Cao nr. 52 van 03.03.1992
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 52 van 3 maart 1992 betreffende de toekenning van een eenmalige aanvullende vergoeding gelijk aan het dubbel vakantiegeld voor de derde dag van de vierde vakantieweek (algemeen verbindend verklaard bij KB van 10 april 1992, gepubliceerd in het BS van 1 mei 1992)

Cao nr. 53 van 23.02.1993
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 53 van 23 februari 1993 betreffende de tijdelijke werkloosheid (algemeen verbindend verklaard bij KB van 2 april 1993, gepubliceerd in het BS van 29 april 1993)

Cao nr. 54 van 23.02.1993
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 54 van 23 februari 1993 betreffende de toekenning in 1993 en 1994 van een aanvullende vergoeding gelijk aan het dubbel vakantiegeld voor de derde dag van de vierde vakantieweek (algemeen verbindend verklaard bij KB van 2 april 1993, gepubliceerd in het BS van 23 april 1993)

Cao nr. 55 van 13.07.1993
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993 tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, in geval van halvering van de arbeidsprestaties, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 55 bis van 7 februari 1995 en nr. 55 ter van 10 maart 1998 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 17 november 1993, 16 maart 1995 en 26 mei 1998, gepubliceerd in het BS van 4 december 1993, 26 april 1995 en 17 juni 1998)
cao nr 55   -   cao nr 55 bis  -   cao nr 55 ter

Cao nr. 56 van 13.07.1993
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 56 van 13 juli 1993 tot instelling van een beperkt recht op onderbreking van de beroepsloopbaan (algemeen verbindend verklaard bij KB van 17 november 1993, gepubliceerd in het BS van 11 december 1993)

Cao nr. 57 van 13.07.1993
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 57 van 13 juli 1993 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18 december 1990 betreffende de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid (algemeen verbindend verklaard bij KB van 17 november 1993, gepubliceerd in het BS van 4 december 1993)

Cao nr. 58 van 07.07.1994
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 van 7 juli 1994 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18 december 1990 betreffende de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 58 bis van 25 juni 1997 en nr. 58 ter van 19 december 2001 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 23 september 1994 en 14 september 1997 (artikelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6) en 14 februari 2002, gepubliceerd in het BS van 18 oktober 1994, 15 november 1997 en 12 maart 2002 en opgeheven door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013)
cao nr 58   -   cao nr 58 bis  -   cao nr 58 ter

Cao nr. 59 van 20.12.1994
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 59 van 20 december 1994 betreffende de toekenning in 1995 en 1996 van een aanvullende vergoeding gelijk aan het dubbel vakantiegeld voor de derde dag van de vierde vakantieweek (algemeen verbindend verklaard bij KB van 27 januari 1995, gepubliceerd in het BS van 15 maart 1995)

Cao nr. 60 van 20.12.1994
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 60 van 20 december 1994 tot bepaling van de doelstellingen en de procedure voor het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, ter uitvoering van het centraal akkoord van 7 december 1994 (algemeen verbindend verklaard bij KB van 27 januari 1995, gepubliceerd in het BS van 15 maart 1995)

Cao nr. 61 van 25.07.1995
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 61 van 25 juli 1995 tot instelling en vaststelling, voor 1996, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 oktober 1995, gepubliceerd in het BS van 8 november 1995)

Cao nr. 62 van 06.02.1996
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 62 bis van 6 oktober 1998, nr. 62 ter van 6 oktober 2004, nr. 62 quater van 30 januari 2007 en nr. 62 quinquies van 21 december 2010 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 22 maart 1996, 27 november 1998, 16 maart 2007 en 24 maart 2011, gepubliceerd in het BS van 11 april 1996, 16 december 1998, 4 april 2007 en 8 april 2011)
cao nr 62   -   cao nr 62 bis  -   cao nr 62 ter
   -   cao nr 62 quater  -   cao nr 62 quinquies

Cao nr. 63 van 05.03.1997
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 63 van 5 maart 1997 betreffende de toekenning in 1997 en 1998 van een aanvullende vergoeding gelijk aan het dubbel vakantiegeld voor de derde dag van de vierde vakantieweek (algemeen verbindend verklaard bij KB van 13 april 1997, gepubliceerd in het BS van 29 mei 1997)

Cao nr. 64 van 29.04.1997
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op ouderschapsverlof, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 bis van 24 februari 2015  (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 29 oktober 1997 en 10 april 2015, gepubliceerd in het BS van 7 november 1997 en 24 april 2015)
cao n° 64   -   cao nr 64 bis

Cao nr. 65 van 25.06.1997
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 65 van 25 juni 1997 tot instelling en vaststelling, voor 1997 en 1998, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt (algemeen verbindend verklaard bij KB van 14 september 1997, gepubliceerd in het BS van 15 november 1997)

Cao nr. 66 van 04.11.1997
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 66 van 4 november 1997 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid (geen algemeen verbindendverklaring gevraagd)

Cao nr. 67 van 29.01.1998
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 67 van 29 januari 1998 betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 1988 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 1996 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten (algemeen verbindend verklaard bij KB van 9 maart 1998, gepubliceerd in het BS van 3 april 1998)

Cao nr. 68 van 16.06.1998
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats (algemeen verbindend verklaard bij KB van 20 september 1998, gepubliceerd in het BS van 2 oktober 1998)

Cao nr. 69 van 17.07.1998
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69 van 17 juli 1998 tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 8 oktober 1998, gepubliceerd in het BS van 27 oktober 1998)

Cao nr. 70 van 15.12.1998
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 70 van 15 december 1998 tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de andere bedragen dan die welke zijn bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69 van 17 juli 1998 tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 februari 1998, gepubliceerd in het BS van 24 maart 1999)

Cao nr. 71 van 10.02.1999
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 71 van 10 februari 1999 betreffende het behoud van het normaal loon van de werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van het overlijden van overgrootouders en achterkleinkinderen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 23 april 1999, gepubliceerd in het BS van 12 mei 1999)

Cao nr. 72 van 30.03.1999
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van 30 maart 1999 betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk (algemeen verbindend verklaard bij KB van 21 juni 1999, gepubliceerd in het BS van 9 juli 1999)
Zie ook in rubriek Publicaties: Voorkoming van stress

Cao nr. 73 van 17.11.1999
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 73 van 17 november 1999 tot instelling en vaststelling, voor 1999 en 2000, van de procedure van tenuitverlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgricht paritair comité niet werkt ( algemeen verbindend verklaard bij KB van 7 februari 2000, gepubliceerd in het BS van 24 februari 2000)

Cao nr. 74 van 17.11.1999
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 74 van 17 november 1999 betreffende het behoud van het normaal loon van de wettelijk samenwonende werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen(algemeen verbindend verklaard bij KB van 7 februari 2000, gepubliceerd in het BS van 24 februari 2000)

Cao nr. 75 van 20.12.1999
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 75 van 20 december 1999 betreffende de opzeggingstermijnen van de werklieden (algemeen verbindend verklaard bij KB van 10 februari 2000, gepubliceerd in het BS van 26 februari 2000)

Cao nr. 76 van 18.07.2000
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 76 van 18 juli 2000 tot uitvoering van artikel 27, § 4,2de alinea van de arbeidswet van 16 maart 1971(algemeen verbindend verklaard bij KB van 17 september 2000, gepubliceerd in het BS van 27 september 2000)

Cao nr. 77 bis van 19.12.2001
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis van 19 december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 77 ter van 10 juli 2002, nr. 77 quater van 30 maart 2007, 77 quinquies van 20 februari 2009, nr. 77 sexies van 15 december 2009 en nr. 77 septies van 2 juni 2010. (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 25 januari 2002, 20 september 2002, 3 juni 2007, 28 juni 2009, 21 februari 2010 en 30 juli 2010, gepubliceerd in het BS van 16 februari 2002, 5 oktober 2002, 5 juli 2007, 13 juli 2009, 29 november 2010 en 16 augustus 2010)
cao nr 77 bis   -   cao nr 77   -   cao nr 77 ter   -   cao nr 77 quater   -   cao nr 77 quinquies   -   cao nr 77 sexies   -   cao nr 77 septies

Cao nr. 78 van 30.03.2001
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 78 van 30 maart 2001 betreffende de invoering van de euro in de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr.78 bis van 20 april 2001 (algemeen verbindend verklaard bij KB van 12 juni 2001, gepubliceerd in het BS van 29 juni 2001)
cao nr 78   -   cao nr 78 bis

Cao nr. 79 van 16.10.2001
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 79 van 16 oktober 2001 tot instelling en vaststelling, voor 2001 en 2002, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt (algemeen verbindend verklaard bij KB van 14 december 2001, gepubliceerd in het BS van 11 januari 2002)

Cao nr. 80 van 27.11.2001
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27 november 2001 tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 bis van 13 oktober 2010 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 21 januari 2002 en 5 december 2010, gepubliceerd in het BS van 12 februari 2002 en 20 december 2010)
cao nr 80   -   cao nr 80 bis

Cao nr. 81 van 26.04.2002
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens (algemeen verbindend verklaard bij KB van 12 juni 2002, gepubliceerd in het BS van 29 juni 2002)

Cao nr. 82 van 10.07.2002
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 20 september 2002 en 3 oktober 2007, gepubliceerd in het BS van 5 oktober 2002 en 21 november 2007)
cao nr 82   -   cao nr 82 bis

Cao nr. 83 van 03.06.2003
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 83 van 3 juni 2003 tot instelling en vaststelling, voor 2003 en 2004, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comite ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt (algemeen verbindend verklaard bij KB van 20 september 2003, gepubliceerd in het BS van 14 oktober 2003)

Cao nr. 84 van 06.10.2004
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 van 6 oktober 2004 betreffende de rol van de werknemers in de europese vennootschap gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 bis van 21 december 2010 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 22 december 2004 en 24 maart 2011, gepubliceerd in het BS van 19 januari 2005 en 8 april 2011)
cao nr 84   -   cao nr 84 bis

Cao nr. 85 van 09.11.2005
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 bis van 27 februari 2008 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 13 juni 2006 en 19 maart 2008, gepubliceerd in het BS van 5 september 2006 en 14 april 2008)
cao nr 85   -   cao nr 85 bis

Cao nr. 86 van 21.12.2005
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 86 van 21 december 2005 tot instelling en vaststelling, voor 2005 en 2006, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt (algemeen verbindend verklaard bij KB van 22 maart 2006, gepubliceerd in het BS van 12 april 2006)

Cao nr. 87 van 25.01.2006
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 87 van 25 januari 2006 betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" ( basis 1996 = 100) naar het "gezondheids-indexcijfer" ( basis 2004 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten (algemeen verbindend verklaard bij KB van 22 maart 2006, gepubliceerd in het BS van 12 april 2006)

Cao nr. 88 van 30.01.2007
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 van 30 januari 2007 betreffende de rol van de werknemers in de europese cooperatieve vennootschap, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 bis van 21 december 2010 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 16 maart 2007 en 24 maart 2011, gepubliceerd in het BS van 10 april 2007 en 8 april 2011)
cao nr 88   -   cao nr 88 bis

Cao nr. 89 van 30.01.2007
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 89 van 30 januari 2007 betreffende de diefstalpreventie en de uitgangscontroles van werknemers bij het verlaten van de onderneming of de werkplaats (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 april 2007, gepubliceerd in het BS van 11 mei 2007)

Cao nr. 90 van 20.12.2007
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 90 bis van 21 december 2010, 90/3 van 27 november 2018 en 90/4 van 22 februari 2022 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 10 februari 2008, 30 maart 2011 en 20 januari 2019, gepubliceerd in het BS van 21 februari 2008, 15 april 2011 en 4 februari 2019)
cao nr 90   -   cao nr 90 bis   -   cao nr 90/3   -   cao nr 90/4

Cao nr. 91 van 20.12.2007
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 91 van 20 december 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 10 februari 2008, gepubliceerd in het BS van 21 februari 2008)

Cao nr. 92 van 20.12.2007
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 92 van 20 december 2007 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007 (algemeen verbindend verklaard bij KB van 10 februari 2008, gepubliceerd in het BS van 21 februari 2008)

Cao nr. 93 van 20.12.2007
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 93 van 20 december 2007 tot instelling en vaststelling, voor 2007 en 2008, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerk¬gesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comite ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt (algemeen verbindend verklaard bij KB van 21 december 2007, gepubliceerd in het BS van 31 december 2007)

Cao nr. 94 van 29.04.2008
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008 betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 12 juni 2008, gepubliceerd in het BS van 2 juli 2008)

Cao nr. 95 van 10.10.2008
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie (algemeen verbindend verklaard bij KB van 11 januari 2009, gepubliceerd in het BS van 4 februari 2009)

Cao nr. 96 van 20.02.2009
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 96 van 20 februari 2009 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2008 (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 juni 2009, gepubliceerd in het BS van 13 juli 2009)

Cao nr. 97 van 20.02.2009
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 97 van 20 februari 2009 tot instelling en vaststelling, voor 2009 en 2010, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comite ressorteert of wanneer het opgericht paritair comite niet werkt (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 juni 2009, gepubliceerd in het BS van 13 juli 2009)

Cao nr. 98 van 20.02.2009
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 98 bis van 21 december 2010, nr. 98 ter van 24 maart 2015, nr. 98 quater van 26 januari 2016, nr. 98 quinquies van 23 mei 2017, nr. 98/6 van 16 juli 2019, nr. 98/7 van 3 maart 2021, nr. 98/8 van 13 juli 2021 en nr. 98/9 van 21 december 2021 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 28 juni 2009, 24 maart 2011, 28 april 2015, 13 mei 2016, 2 november 2017, 7 augustus 2019, 28 maart 2021, 16 september 2021 en 15 maart 2022, gepubliceerd in het BS van 13 juli 2009, 8 april 2011, 12 mei 2015, 2 juni 2016, 21 november 2017, 10 september 2019, 5 mei 2021, 4 oktober 2021 en 5 mei 2022)
cao nr 98   -   cao nr 98 bis   -   cao nr 98 ter   -   cao nr 98 quater -   cao nr 98 quinquies   -   cao nr 98/6   -   cao nr 98/7   -   cao nr 98/8   -   cao nr 98/9

Cao nr. 99 van 20.02.2009
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 99 van 20 februari 2009 betreffende het bezoldigingspeil van de werknemers met een handicap en ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 van 15 oktober 1975 betreffende het bezoldigingspeil van de mindervaliden die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 juni 2009, gepubliceerd in het BS van 13 juli 2009)

Cao nr. 100 van 01.04.2009
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming. (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 juni 2009, gepubliceerd in het BS van 13 juli 2009) -
Zie ook in rubriek Publicaties: Een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming In overleg werken aan preventie

Cao nr. 101 van 21.12.2010
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010 betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie (algemeen verbindend verklaard bij KB van 24 maart 2011, gepubliceerd in het BS van 8 april 2011)

Cao nr. 102 van 05.10.2011
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 bis van 27 september 2016 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 14 april 2013 en 22 december 2016, gepubliceerd in het BS van 25 april 2013 en 16 januari 2017)
cao nr 102 bis

Cao nr. 103 van 27.06.2012
(van toepassing tot de inwerkingtreding van het aangepaste KB 12.12.2001 en ten laatste tot op 31/3/2017 en op alle lopende stelsels) – oude gecoördineerde versie
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr.103 bis van 27 april 2015 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 25 augustus 2012 en 19 juni 2015, gepubliceerd in het BS van 31 augustus 2012 en 15 juli 2015)
cao nr 103   -   cao nr 103 bis

Cao nr. 103 van 27.06.2012
(van toepassing op alle nieuwe aanvragen en aanvragen tot verlenging vanaf de inwerkingtreding van het aangepaste KB 12.12.2001 en ten laatste op 1/4/2017) – nieuwe gecoördineerde versie
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr.103 bis van 27 april 2015, nr. 103 ter van 20 december 2016, nr. 103/4 van 29 januari 2018 en nr.103/5 van 7 oktober 2020 (algemeen verbindend verklaard bij KB's van 25 augustus 2012, 19 juni 2015, 5 maart 2017, 30 maart 2018 en van 23 november 2020 gepubliceerd in het BS van 31 augustus 2012, 15 juli 2015, 20 maart 2017, 12 april 2018 en van 15 januari 2021)
cao nr 103 bis   -   cao nr 103 ter
   -   cao nr 103/4   -   cao nr 103/5

Cao nr. 104 van 27.06.2012
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming (algemeen verbindend verklaard bij KB van 24 oktober 2012, gepubliceerd in het BS van 8 november 2012)
aanbeveling 26

Cao nr. 105 van 28.03.2013
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 105 van 28 maart 2013 tot vaststelling van de voor waarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 14 oktober 2013, gepubliceerd in het BS van 24 oktober 2013)

Cao nr. 106 van 28.03.2013
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 106 van 28 maart 2013 tot vaststelling, voor 2013 en 2014, van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar nachtarbeid hebben verricht of tewerkgesteld zijn in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn (algemeen verbindend verklaard bij KB van 14 oktober 2013, gepubliceerd in het BS van 24 oktober 2013)

Cao nr. 107 van 28.03.2013
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107 van 28 maart 2013 betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (algemeen verbindend verklaard bij KB van 7 november 2013, gepubliceerd in het BS van 21 november 2013)

Cao nr. 108 van 16.07.2013
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid (algemeen verbindend verklaard bij van 26 januari 2014 en 20 januari 2019, gepubliceerd in het BS van 10 februari 2014 en 4 februari 2019)
cao nr 108/2

Cao nr. 109 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de motivering van het ontslag (algemeen verbindend verklaard bij KB van 9 maart 2014, gepubliceerd in het BS van 20 maart 2014)

Cao nr. 110 van 12.02.2014
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten (algemeen verbindend verklaard bij KB van 9 maart 2014, gepubliceerd in het BS van 20 maart 2014)

Cao nr. 111 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 111 tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn (algemeen verbindend verklaard bij KB van 19 juni 2015, gepubliceerd in het BS van 15 juli 2015)

Cao nr. 112 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 112 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn (algemeen verbindend verklaard bij KB van 19 juni 2015, gepubliceerd in het BS van 15 juli 2015)

Cao nr. 113 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 113 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 19 juni 2015, gepubliceerd in het BS van 15 juli 2015)

Cao nr. 114 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 114 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 19 juni 2015, gepubliceerd in het BS van 15 juli 2015)

Cao nr. 115 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 115 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 19 juni 2015, gepubliceerd in het BS van 15 juli 2015)

Cao nr. 116 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 116 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 19 juni 2015, gepubliceerd in het BS van 15 juli 2015)

Cao nr. 117 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117 tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 19 juni 2015, gepubliceerd in het BS van 15 juli 2015)

Cao nr. 118 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 19 juni 2015, gepubliceerd in het BS van 15 juli 2015)

Cao nr. 119 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de maximale marge voor loonkosten-ontwikkeling voor de periode 2017-2018 (algemeen verbindend verklaard bij KB van 13 mei 2017, gepubliceerd in het BS van 24 mei 2017)

Cao nr. 120 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn
(algemeen verbindend verklaard bij KB van 3 augustus 2017, gepubliceerd in het BS van 19 september 2017)

Cao nr. 121 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn
(algemeen verbindend verklaard bij KB van 3 augustus 2017, gepubliceerd in het BS van 19 september 2017)

Cao nr. 122 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen
 (algemeen verbindend verklaard bij KB van 11 augustus 2017, gepubliceerd in het BS van 4 september 2017)

Cao nr. 123 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 3 augustus 2017, gepubliceerd in het BS van 19 september 2017)

Cao nr. 124 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 3 augustus 2017, gepubliceerd in het BS van 19 september 2017)

Cao nr. 125 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 3 augustus 2017, gepubliceerd in het BS van 19 september 2017)

Cao nr. 126 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 3 augustus 2017, gepubliceerd in het BS van 19 september 2017)

Cao nr. 127 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 13 mei 2017, gepubliceerd in het BS van 24 mei 2017)

Cao nr. 128 van 27.11.2018
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2017 en 2018, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert (algemeen verbindend verklaard bij KB van 21 december 2018, gepubliceerd in het BS van 11 januari 2019)

CAO nr. 129 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende vrijwillige overuren
(algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 130 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 131 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, op Interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 132 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 133 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 134 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering, voor 2019 en 2020, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 135 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019-2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 136 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 137 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 138 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2021, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 139 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 140 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021 en 2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan wor-den toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 141 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 142 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 143 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2019, gepubliceerd in het BS van 8 mei 2019)

CAO nr. 144 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2019 en 2020, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comite ressorteert
(algemeen verbindend verklaard bij KB van 6 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 1 april 2020)

CAO nr. 145 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2021 en 2022, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert (algemeen verbindend verklaard bij KB van 6 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 1 april 2020)

CAO nr. 146 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een suppletieve regeling bij toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling voor 2019 en 2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 6 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 1 april 2020)

CAO nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis
(algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020)
De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.

CAO nr. 148 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 23 november 2020, gepubliceerd in het BS van 15 januari 2021)

CAO nr. 149 van 26.01.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 maart 2021, gepubliceerd in het BS van 5 mei 2021)
cao nr 149/2

CAO nr. 150 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2023, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen  (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 september 2021, gepubliceerd in het BS van 4 oktober 2021)

CAO nr. 151 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn   (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 september 2021, gepubliceerd in het BS van 28 oktober 2021)

CAO nr. 152 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 september 2021, gepubliceerd in het BS van 4 oktober 2021)

CAO nr. 153 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 september 2021, gepubliceerd in het BS van 4 oktober 2021)

CAO nr. 154 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, van 1 januari 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die tewerkgesteld werden in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 september 2021, gepubliceerd in het BS van 4 oktober 2021)

CAO nr. 155 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2023 tot 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 september 2021, gepubliceerd in het BS van 4 oktober 2021)

CAO nr. 156 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 september 2021, gepubliceerd in het BS van 28 oktober 2021)

CAO nr. 157 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, die een zwaar beroep uitoefenen of tewerkgesteld zijn in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 september 2021, gepubliceerd in het BS van 28 oktober 2021)

CAO nr. 158 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot toewijzing van een deel van de loonmarge aan het wegwerken van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 september 2021, gepubliceerd in het BS van 4 oktober 2021)

CAO nr. 159 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de sociaaleconomische toestand ten gevolge van de coronacrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 september 2021, gepubliceerd in het BS van 4 oktober 2021)

CAO nr. 160 van 19.11.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een Covid-19-test op basis van de Self Assesment Testing Tool (algemeen verbindend verklaard bij KB van 23 december 2021, gepubliceerd in het BS van 25 maart 2022)

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011