logo-narc

NAR-CNT-Banner

logo-cntc

 

 

Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad waarin de sociale partners zijn vertegenwoordigd (VBO, UNIZO, UCM, Unisoc, Boerenbond, Fédération Wallonne de l'Agriculture, ACV, ABVV, ACLVB) is op 24 maart 2017 om 12.30 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.

 

 

De Nationale Arbeidsraad merkt in zijn advies nr. 2.029 van 24 maart 2017 op dat hij kennis heeft genomen van het wetsvoorstel betreffende de vervanging van ecocheques door een nettovergoeding (Doc. 54-2287/1) en van het wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de vervanging van ecocheques door een nettobonus betreft (Doc. 54/842).

 

 

Hij heeft met bijzondere aandacht die wetsvoorstellen en de redenen voor de indiening ervan onderzocht en deelt in belangrijke mate de bezorgheden van de indieners ervan. Daarom is hij reeds sedert geruime tijd bezig met besprekingen met het oog op een verbetering en vereenvoudiging van het systeem van de ecocheques teneinde de administratieve lasten en de kosten voor zowel werkgevers, werknemers als handelaars aanzienlijk te verminderen en het risico op oneigenlijk gebruik en verlies of diefstal van ecocheques maximaal in te perken. Aldus werkt hij sedert 2015 samen met de uitgevers aan de overgang naar elektronische ecocheques en een verdere verbetering van het systeem met handhaving van het ecologisch karakter.

 

Het parlementair initiatief heeft deze werkzaamheden in een stroomversnelling gebracht en ervoor gezorgd dat de ambities en doelstellingen van deze oefening nog beduidend werden bijgesteld en aangescherpt.

 

De Raad vraagt bijgevolg dat het parlement en de regering de hiernavolgende bezorgdheden en elementen die een oplossing moeten bieden voor de kritieken ten aanzien van het systeem van de ecocheques, in overweging zouden willen nemen.

 

Ecocheques zijn een instrument dat ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2008 door de sociale partners werd ingevoerd om de verkoop van ecologische producten en diensten te bevorderen. Ze zijn ondertussen goed ingeburgerd in het sociaal overleg op zowel sectoraal als ondernemingsniveau en worden op het terrein ruim gebruikt. Ondertussen zijn er sinds hun ontstaan in 2009 reeds heel wat aanpassingen en investeringen gebeurd om de complexiteit en de administratieve lasten te verminderen. In dit kader werden in overleg met de bevoegde ministers afspraken gemaakt teneinde te komen tot een overgang naar elektronische ecocheques naar het voorbeeld van de maaltijdcheques en werden door de uitgevers en handelaars daartoe de nodige investeringen gedaan.

 

Teneinde tegemoet te komen aan de bezwaren en opmerkingen ten aanzien van het huidige systeem heeft de Raad een alternatief voorstel uitgewerkt dat – met de nodige garanties op het voortbestaan van het huidige (para)fiscale regime – gesteund is op de volgende pijlers:

 

1. Het systeem wordt volledig elektronisch. Vanaf 1 januari 2018 worden alleen nog elektronische ecocheques uitgereikt. Dit zal op zich leiden tot een drastische vereenvoudiging en kostendaling voor zowel de bedrijven, de handelaars als de werknemers. Aldus zouden de totale administratieve lasten volgens de DAV dalen met 41.372.258 euro, d.i. een daling met 87,68% ten aanzien van de papieren ecocheques. Bovendien kan worden vastgesteld dat de verwerkingskosten van de elektronische ecocheques naar een gevoelig lager niveau evolueren dan bij de papieren ecocheques. Tevens zouden hierdoor de meeste problemen in verband met verlies, diefstal en ongebruikte cheques worden opgelost. De uitgevers zullen in dit kader ten minste 3 maal voor het vervallen van de ecocheques de werknemers verwittigen en hen daarbij uitgebreide informatie leveren over de ecologische producten en diensten die met ecocheques aangeschaft kunnen worden.

 

2. Met het oog op een eenvoudiger beheer door de bedrijven en het gebruiksgemak voor de werknemers, beschikken deze laatsten die zowel maaltijdcheques als ecocheques krijgen, over één kaart waarop beide titels staan en dit rekening houdend met de respectieve voorwaarden betreffende de uitreiking, het gebruik en de finaliteit van elk van beide. In dit verband wordt eraan herinnerd dat 70% van de werknemers tegelijk beschikt over de beide voordelen.

 

3. Een taskforce binnen de Nationale Arbeidsraad, met betrokkenheid van ecologische experten, vertegenwoordigers van handelaars en de Voucher Issuers Association (VIA), zal zich buigen over de lijst van producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht.  Het doel is om als Raad uiterlijk op 15 mei 2017 te komen tot een lijst die aanzienlijk eenvoudiger is in haar toepassing en die zal worden toegepast vanaf 1 juni 2017.  Bedoeling is te komen tot een eenvoudiger en ruimer aanbod via een lijst met louter generieke categorieën van producten en diensten en/of van handelaars en dienstverleners. De ecologische doelstelling van de ecocheque blijft daarbij gehandhaafd, doch niet langer detaillistisch opgevat.

 

4. De uitgevers zullen samen met deze vereenvoudigde lijst doelgerichte informatiecampagnes op touw zetten met het oog op een betere communicatie ten aanzien van zowel handelaars als werknemers. Daarbij zullen ook digitale tools (bv. een applicatie of het scannen via een barcode) de handelaars en werknemers-consumenten in staat stellen om gemakkelijker de ecologische producten en diensten te herkennen. Tevens zullen de handelaars via specifieke campagnes van de uitgevers (VIA) gesensibiliseerd worden met het oog op de naleving van de ecologische doelstelling van de ecocheques. 

 

5. De Nationale Arbeidsraad zal dit proces verder permanent monitoren.  

 

Ten slotte – en niet in het minst – wenst de Raad er de aandacht op te vestigen dat aan het omzetten in een nettovergoeding een aantal belangrijke risico’s zijn verbonden. Een dergelijke omzetting dreigt de ecologische doelstelling – die het fundament ervan uitmaakt – te ondergraven waardoor het systeem zelf op de helling kan gezet worden. Hierdoor is er geen rechtszekerheid meer en dit terwijl het systeem deel uitmaakt van de sectorale onderhandelingen die lopende zijn. Meer nog bestaat het risico van een aanzienlijke budgettaire impact indien het systeem op termijn uitgehold zou worden door een veralgemening van een nettovergoeding met als gevolg een verlies aan (para)fiscale inkomsten voor de staat. Bijkomend is er geen enkele garantie dat het bestaande (para)fiscale regime behouden blijft.

 

Belangrijk is in dit kader ook dat alle investeringen die door alle actoren zijn gedaan met het oog op een definitieve overgang naar de elektronische ecocheque definitief verloren zouden zijn.

 

Last but not least wordt gewezen op het belangrijk economisch risico dat verbonden is aan de omzetting in een nettovergoeding doordat hierdoor heel wat koopkracht dreigt af te vloeien naar het buitenland of niet-besteed dreigt te worden. Aldus wordt geschat dat 70 miljoen euro, zijnde 1/3 van alle ecocheques die in omloop zijn, niet in de Belgische economie zou terechtkomen.

 

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be
filetc-klein