logo-narc

NAR-CNT-Banner

logo-cntc

 

 

Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 21 maart 2017 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.

 

 

1. Ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2017 en op basis van het rapport 2016 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (deel 1), dat is uitgebracht onder de verantwoordelijkheid van het Secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, heeft de Raad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 gesloten tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018. De maximale marge voor loonkostenontwikkeling wordt voor de periode 2017-2018 vastgelegd op 1,1%.

 

 

2.  a. Ter uitvoering van luik C en bijlage 2 van het interprofessioneel akkoord dat op 2 februari 2017 is gesloten voor de periode 2017-2018 en met toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, is de Raad overgegaan tot de verlenging en aanpassing van de zeven collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de specifieke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag die in 2015 zijn gesloten voor een periode van twee jaar en die op 31 december 2016 zijn verstreken.

 

             Die zeven nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten gelden voor een periode van twee jaar, die ingaat op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2018.

 

             Die collectieve arbeidsovereenkomsten hebben met name betrekking op:

 

-      het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor het bouwbedrijf, de nachtarbeid en de zware beroepen (collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 120 en 121).

 

    Overeenkomstig het interprofessioneel akkoord gesloten voor de periode 2017-2018 blijft in die collectieve arbeidsovereenkomsten de toegang behouden tot het specifiek SWT voor het bouwbedrijf, de nachtarbeid en de zware beroepen voor een periode van twee jaar op een afwijkende leeftijd van 58 jaar of ouder in 2017 voor de ontslagen werknemers die een beroepsloopbaan hebben van minstens 33 jaar en die voldoen aan de voorwaarden voor dat stelsel. Die te bereiken minimumleeftijd wordt evenwel op 59 jaar gebracht vanaf 1 januari 2018.

 

-   het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122).

 

    Overeenkomstig het IPA 2017-2018 blijft in die collectieve arbeidsovereenkomst voor twee jaar de toegang behouden tot het specifieke residuaire SWT zware beroepen op een afwijkende leeftijd van 58 jaar of ouder in 2017. Vanaf 1 januari 2018 wordt die leeftijd evenwel op 59 jaar gebracht.

 

    Om van dat SWT gebruik te kunnen maken, moeten die ontslagen werknemers bovendien een beroepsverleden van 35 jaar of meer kunnen rechtvaardigen, waarvan een aantal jaar tewerkstelling in het kader van een zwaar beroep. 

 

-   het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 123).

 

    Die collectieve arbeidsovereenkomst verlengt met twee jaar de toegang tot het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen die 58 jaar zijn en worden ontslagen.


 

 

-   het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 124 en 125);

 

    Overeenkomstig het interprofessioneel akkoord dat is gesloten voor de periode 2017-2018, blijft in die collectieve arbeidsovereenkomsten voor een periode van twee jaar de toegang behouden tot het specifieke SWT voor oudere werknemers die een loopbaan van 40 jaar of meer hebben en die worden ontslagen. Die werknemers kunnen gebruikmaken van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op een afwijkende leeftijd van 58 jaar of ouder in 2017. Die te bereiken minimumleeftijd wordt vanaf 1 januari 2018 evenwel op 59 jaar gebracht.

 

-   het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructering (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 126).

   

    Overeenkomstig het IPA 2017-2018 blijft in die collectieve arbeidsovereenkomst voor twee jaar de toegang behouden tot dat stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op een afwijkende leeftijd van 56 jaar of ouder voor de oudere werknemers die worden ontslagen in het kader van dat stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

 

    Er is echter een uitzondering voorzien voor de werknemers die worden ontslagen in het kader van een collectief ontslag vóór 1 november 2016. Zij kunnen immers gebruikmaken van dat SWT vanaf 55 jaar indien zij die leeftijd bereiken op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag en als de onderneming is erkend als onderneming en moeilijkheden of als onderneming in herstructurering in 2017.

 

    Met toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 wordt de leeftijd voor toegang tot dat stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 1 januari 2020 op 60 jaar gebracht.

 

    Om toegang te krijgen tot die stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag zal in een aantal gevallen evenwel ook een initiatief op sector- en/of ondernemingsniveau nodig zijn.

 

-   Het advies nr. 2.025 dat samen met deze collectieve arbeidsovereenkomsten wordt uitgebracht, is bedoeld om de demarche van de Raad hieromtrent toe te lichten, en om verschillende verwante kwesties in verband met de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag te behandelen, met name de vereenvoudiging van de berekening van het beroepsverleden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor de begunstigden van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die daarom verzoeken.

 

    b. In uitvoering van het luik C. en bijlage II van het interprofessioneel akkoord dat op 2 februari 2017 werd gesloten voor de periode 2017 – 2018, heeft de Raad besloten om te voorzien in een verlenging van de bestaande afspraken, vervat in het interprofessioneel kader cao nr. 118, voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

 

3.  Tijdens deze plenaire zitting heeft de Raad zich ook gunstig uitgesproken over de verlenging van een aantal lopende dossiers en akkoorden voor de periode 2017-2018 ingevolge de goedkeuring van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2017.

 


 

4.  In zijn advies nr. 2.027 spreekt de Raad zich, onder voorbehoud van twee opmerkingen van technische aard, gunstig uit over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 (LIMOSA) teneinde een aantal punten van de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers (wet tot omzetting van de richtlijn 2014/67/EU).

 

 

5.  In zijn advies nr. 2.028 is de Raad ook overgegaan tot een grondige evaluatie om de mogelijkheden tot ratificatie van het verdrag nr. 131 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de vaststelling van minimumlonen. Op basis van die evaluatie heeft hij zich gunstig uitgesproken over een ratificatie van dat verdrag.

 

 

Die teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).

 

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be
filetc-klein