logo-narc

NAR-CNT-Banner

logo-cntc

 

 

Perscommuniqué

 

 

 

Plenaire Raad van 21 maart 2017

 

 

 

Ter uitvoering van bijlage 1 van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2017 hebben de Raden en het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen (ABC) op 21 maart 2017 zich in het advies nr. 2.023 unaniem uitgesproken over de vaststelling en de verdeling van de beschikbare welvaartsenveloppe van de socialezekerheids- en socialebijstandsuitkeringen voor 2017-2018.

 

Met betrekking tot vaststelling van de enveloppe, heeft de regering, na de berekening van de theoretische enveloppe, hiervoor een budget ter beschikking gesteld van 169,9 miljoen euro in 2017 en 506,8 miljoen euro in 2018 (op kruissnelheid is dit 76% van de theoretische enveloppe berekend op basis van de parameters van de Generatiepactwet) en vroeg daarbij die middelen toe te spitsen op de doelgroep met het hoogste armoederisico, zonder de inactiviteits- en werkloosheidsvallen te verhogen.

 

In de voorstellen in het Interprofessioneel Akkoord, hebben de sociale partners ernaar gestreefd om de armoede-kloof verder te dichten, alsook om oplossingen te bieden voor specifieke situaties van behartenswaardige gevallen – in het bijzonder de situatie van alleenstaande ouders – zonder dat daarbij opnieuw werkloosheids- en inactiviteitsvallen worden gecreëerd.

 

In hun advies hebben de Raden en het ABC zich gehouden aan de initiële afspraak in voornoemd interprofessioneel akkoord om binnen de voorziene welvaartsenveloppe te blijven. In die optiek heeft een technische werkgroep, na verificatie door de sociale parastatalen en het Federaal Planbureau, nog een aantal preciseringen aangebracht ten opzichte van de tabel vervat in bijlage 1 van voornoemd Interprofessioneel Akkoord. Het gaat om de berekeningsbasis van de verhoging van het vakantiegeld voor gepensioneerden in het werknemersstelsel en een verschuiving van de datum van inwerkingtreding van de verhoging hulp van derden, zowel in het werknemers- (van 1 april naar 1 mei 2017) als zelfstandigenstelsel (van 1 januari 2018 naar 1 oktober 2017).

 

Gelet op voornoemd engagement in het Interprofessioneel Akkoord, wordt een belangrijk deel van de enveloppe aangewend om de minimumuitkeringen en forfaits te verhogen. In de meeste sectoren (pensioenen, ziekte - invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziektes…) is een verhoging voorzien van 1,7%. Een uitzondering hierop is te vinden in de tak werkloosheid. Omwille van het hoge armoederisico in de werkloosheid wordt in deze tak een extra inspanning geleverd voor personen die gezinslast hebben en/of volledig van die uitkering afhankelijk zijn (gezinshoofden, bevoorrecht samenwonenden en alleenstaanden). Om geen nieuwe werkloosheidsvallen te creëren doen de sociale partners een voorstel betreffende de berekening van de degressiviteit.

 

Daarnaast is ook een verhoging voorzien van de uitkeringen voor thematische verloven voor alleenstaanden die instaan voor de zorg voor hun kinderen. Voor veel alleenstaande ouders is een zorgverlof voor hun kinderen opnemen vaak een recht dat ze zich omwille van het huidige niveau van de uitkeringen niet kunnen veroorloven. De Raden en het algemeen beheerscomité stellen daarom een substantiële verhoging voor van de uitkering van nieuwe gevallen voor alle thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof) voor alleenstaande ouders.

 

Naast een aantal meer punctuele maatregelen, is in het advies ook een verhoging voorzien van de berekeningsplafonds (+0,8%), een verhoging van de meeste uitkeringen die 5 tot 6 jaar geleden zijn ingegaan (+2%), evenals een inhaaloperatie (+1%) van de pensioenen ingegaan tussen 1995 en 2004.


 

Met betrekking tot de sociale bijstandsuitkeringen, willen de Raden en het ABC de kloof die is ontstaan tussen het leefloon en de Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT), als gevolg van de taxshift correctie, opnieuw rechtzetten door de IVT-uitkeringen op 1 september 2017 te verhogen met 2,9%. Gelet op het vastgestelde budget, was daarna nog ruimte om de andere socialebijstandsuitkeringen op dezelfde datum te verhogen met 0,9%.

 

Tot slot wijzen de Raden en het ABC erop dat deze voorstellen een ondeelbaar geheel vormen met de andere afspraken uit het Interprofessioneel Akkoord en dringen zij erop aan dat het geheel van hun voorstellen zo snel in wetgeving en reglementering zou worden gegoten, opdat alle administraties en uitvoeringsinstellingen tegen de voorziene data van inwerkingtreding de nodige administratieve en praktische schikkingen kunnen treffen.

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be
filetc-klein