Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Andere documenten per datum

 

AANBEVELING 29 van 15.07.2021
Aanbeveling betreffende de harmonisering van het statuut arbeider/bediende inzake aanvullende pensioenen naar aanleiding van het afsprakenkader van 25 juni 2021

VERKLARING nr. 3 NAR-HRPBW van 29.06.2021
Gemeenschappelijke verklaring betreffende het verbod van discriminatie van werknemers op basis van hun vaccinatiestatus voor COVID-19

VERKLARING nr.2 NAR-HRPBW van 07.05.2021
Gemeenschappelijke verklaring inzake terugkeermomenten van telewerkers naar de werkvloer

DOCUMENTATIENOTA van 05.03.2021
Fiscale gevolgen in geval van cumulatie uitkering met inkomen uit arbeid

VERKLARING nr. 1 van 22.01.2020
Sociale partners pleiten voor betere regelgeving

AANBEVELING 28 van 17.12.2019
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Herstructureringen

PROTOCOLE van 25.10.2019
Samenwerkingsprotocol gesloten tussen de FOD Werkgelegenheid en de Nationale Arbeidsraad betreffende de toepassing van IAO-verdrag nr. 144

AANBEVELING 27 van 23.04.2019
Aanbeveling aan de paritaire comités en aan de ondernemingen naar aanleiding van de akkoorden van 1 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad

MEDEDELING 13 van 27.02.2018
Mededeling betreffende de interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 (gewijzigd door cao nr. 103 bis, 103 ter en 103/4) tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

AANBEVELING 26 van 19.07.2016
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

AANBEVELING 25 van 27.10.2015
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de strafbaarstelling van inbreuken op algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen

MEDEDELING 12 van 28.03.2013
Mededeling betreffende de interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 91 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen

AANBEVELING 24 van 26.02.2013
Supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen wegens schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst - Wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord

AANBEVELING 23 van 30.10.2012
Aanbeveling aan de paritaire comités over de invoering van specifieke criteria om de aard van een arbeidsrelatie in sommige risicosectoren of andere sectoren te bepalen

MEDEDELING 11 van 30.10.2012
Interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

MEDEDELING 10 van 04.04.2012
Akkoord tussen de in de Nationale arbeidsraad vertegenwoordigde werknemers- en werkgeversorganisaties

Bijdrage van de Secretariaten van de CRB-NAR - EUROPA 2020 - NHP 2012: (03.2012)
Werkzaamheden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de Nationale Arbeidsraad met betrekking tot de Europa 2020-strategie - NHP 2012

Bijdrage van de Secretariaten van de CRB-NAR - EUROPA 2020: (11.2011)
Werkzaamheden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de Nationale Arbeidsraad met betrekking tot de Europa 2020-strategie

AANBEVELING 22 van 25.05.2011
Aanbeveling aan de sectoren en de gewestelijke overlegorganen met het oog op de omzetting van de europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

Bijdrage van de Secretariaten van de CRB-NAR - NHP 2011 (04.2011)
Bijdrage van de Secretariaten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad ter attentie van de Eerste Minister, met het oog op de opstelling van het Nationaal Hervormingsprogramma van België in het kader van de EU 2020-strategie

AANBEVELING 21 van 06.05.2009
Aanbeveling aan de paritaire comités, de sectoren en de ondernemingen betreffende de mogelijkheid om te voorzien in het recht op een vlottende feestdag naar keuze van de werknemer ter vervanging van feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen   

AANBEVELING 20 van 09.07.2008
Aanbeveling aan de paritaire comités, de ondernemingen en hun werknemers, om oudere werknemers aan het werk te houden in de ondernemingen

AANBEVELING 19 van 09.11.2005
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de fietsvergoeding

AANBEVELING 18 van 04.05.2005
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende het tijdstip en het meldpunt inzake de rapportering van de sectorale vormingsinspanningen

AANBEVELING 17 van 21.12.2004
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de vervanging van feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen 

AANBEVELING 16 van 27.01.2004
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de rapportering van de sectorale vormingsinspanningen

MEDEDELING 8 van 19.12.2001
Mededeling aan de paritaire comites betreffende de rol van de bij artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers opgerichte gespecialiseerde paritair samengestelde commissie inzake neutrale funciewaarderingssystemen

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011